Bruk dialogboksene Legg til leverandør og Rediger leverandør for å legge til eller endre en leverandør i IIS når du har et program som bruker en leverandørbasert tjeneste til å lagre data i en database eller annet datalager. Egenskapene som vises i dialogboksen, avhenger av hvilken type leverandør du velger å legge til eller redigere.

Disse tre typene leverandører kan legges til eller redigeres:

  • Roller - inneholder et grensesnitt mellom rollebehandlingstjenesten for ASP.NET (rollebehandleren) og datakildene for rolle.

  • Brukere - inneholder et grensesnitt mellom medlemskapstjenesten for ASP.NET og datakildene for medlemskap.

  • Profil - inneholder et grensesnitt mellom profiltjenesten for ASP.NET og datakildene for profil.

Obs!  

Ved hjelp av dialogboksene Legg til leverandør og Rediger leverandør kan du legge til eller redigere de fleste egenskapene for en leverandør, men ikke alle av dem. Du kan konfigurere flere egenskaper for hver leverandør i filen Web.config for webprogrammet. Hvis du vil ha mer informasjon om leverandører, kan du se ASP.NET 2.0-leverandørmodell: innføring i leverandørmodellen (siden kan være på engelsk).

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Type

Angir leverandørtypen.

Navn

Definerer navnet på leverandøren.

Virkemåte

Angir noen av virkemåtene for medlemskapsbrukerleverandøren. Hvis du setter verdien for én eller flere av følgende virkemåter til True, aktiverer denne virkemåten:

  • EnablePasswordReset - angir om passord kan tilbakestilles ved hjelp av leverandørens ResetPassword-metode. Standardinnstillingen er False.

  • EnablePasswordRetrieval - angir om passord kan hentes ved hjelp av leverandørens GetPassword-metode. Standardinnstillingen er False.

  • RequiresQuestionAndAnswer - angir om et passordsvar må angis når du kaller leverandørens GetPassword- og ResetPassword-metoder. Standardinnstillingen er False.

  • RequiresUniqueEmail - angir om hver registrerte bruker må ha en unik e-postadresse. Standardinnstillingen er False.

  • StorePasswordInSecureFormat - angir om passord skal nummereres. Standardinnstillingen er False.

Data

Konfigurerer navnet på tilkoblingsstrengen som brukes til å koble til databasen. Angi navnet på tilkoblingsstrengen i avmerkingsboksen ConnectionStringName.

Generelt

Definerer generelle innstillinger for leverandøren. Disse innstillingene er valgfrie og inneholder:

  • ApplicationName - angir den virtuelle banen til programmet i ApplicationName-boksen. Hvis du ikke angir en verdi i ApplicationName-boksen, bruker medlemskaps-APIen HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. som standard. Dette kan bare angis under kjøring.

  • Description - gir en beskrivelse av leverandøren.

Div

Gir deg muligheten til å konfigurere navne- og verdipar som er spesifikke for leverandøren. Hvis du vil legge til og fjerne navne- og verdipar, klikker du -knappen ved siden av feltet Bestemte leverandørinnstillinger i Div-delen.

Se også


Innholdsfortegnelse