Bruk egenskapene for .NET-kompilering til å behandle konfigurasjonsinnstillinger for ASP.NET-applikasjonskode.

Bruk Vis-listen til å velge ett av følgende alternativer, som angir hvordan innstillingene vises: Egendefinerte navn, Konfigurasjonsnavn eller Begge navn.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Bunkekompileringer [batch]

Viser om satsvis behandling støttes. Standardinnstillingen er True.

Maksimal filstørrelse [maxBatchGeneratedFileSize]

Angir en maksimale størrelsen (i kB) på de genererte kildefilene per bunkekompilering. Standarden er 1000 kB.

Maksimal bunkestørrelse [maxBatchSize]

Angir det maksimale antall sider per bunkekompilering. Standarden er 1 000.

Tidsavbrudd (tt:mm:ss)[batchTimeout]

Angir tidsavbruddperioden for bunkekompilering. Hvis kompileringen ikke kan fullføres i tidsavbruddperioden, går kompileringsprogrammet tilbake til enkel kompileringsmodus for gjeldende side. Standardverdien er 00:15:00 (15 minutter).

Feilsøking [debug]

Angir om utgavens binære filer eller de binære filene for feilsøking skal brukes til kompilering. Når true, brukes binære filer for feilsøking til kompilering. Standardverdien er false.

Antall nye kompileringer [numRecompilesBeforeAppRestart]

Angir antallet dynamiske nye kompileringer av ressurser som kan forekomme før applikasjonen starter på nytt. Standarden er 15.

URL-linjepragmaer [urlLinePragmas]

Angir om instruksjoner til kompileringsprogrammet bruker fysiske baner eller URL-adresser. Når true, brukes URL-adresser for instruksjoner til kompileringsprogrammet i stedet for fysiske baner. Standardverdien er false.

Alternativ for eksplisitt kompilering [explicit]

Angir om du vil bruke kompileringsalternativet explicit for Microsoft Visual Basic. Hvis True, må alle variabler deklareres ved hjelp av setningen Dim, Private, Public eller ReDim. Standardinnstillingen er True.

Alternativ for streng kompilering [explicit]

Angir om du vil aktivere kompileringsalternativet strict for Visual Basic. Når true, tillater ikke kompileringen noen former for datatypekonvertering der tap av data kan forekomme, og i tillegg tillates heller ikke konvertering mellom numeriske typer og strenger. Standardverdien er false.

Samlinger [assemblies]

Definerer settet med samlinger, fra \bin-mappen eller GAC (Glabal Assembly Cache), som det er referanse til under kompilering. GAC lagrer .NET-samlinger som er spesifikt angitt til å deles av flere applikasjoner på datamaskinen. Bruk en stjerne ("*") for å ta med hver samling i mappen.

Standardspråk [defaultLanguage]

Angir standard programmeringsspråk, for eksempel C# eller VB.NET, som skal brukes i dynamiske kompileringsfiler. Standard programmeringsspråk er vb, som angir VB.NET som standard programmeringsspråk.

Undermapper for kode [codeSubDirectories]

Definerer undermapper som inneholder filer som er kompilert under kjøring. Du kan ha et hvilket som helst antall undermapper.

Midlertidig katalog [tempDirectory]

Angir mappen som skal brukes til midlertidig fillagring under kompilering. Standarden er en tom streng som legger midlertidige filer på en plassering under mappen Temporary ASP.NET Files.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse