Strona właściwości Kompilacja platformy .NET umożliwia zarządzanie ustawieniami konfiguracji kodu aplikacji ASP.NET.

Lista Wyświetl umożliwia wybór jednej z następujących opcji, która określa sposób wyświetlania ustawień: Przyjazne nazwy, Nazwy konfiguracji lub Obie nazwy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Kompilacje wsadów [batch]

Określa, czy jest obsługiwane przetwarzanie wsadowe. Wartość domyślna to True.

Maksymalny rozmiar pliku [maxBatchGeneratedFileSize]

Określa maksymalny rozmiar (w kilobajtach) plików źródłowych generowanych w jednej kompilacji wsadowej. Wartość domyślna to 1000 KB.

Maksymalny rozmiar wsadu [maxBatchSize]

Określa maksymalną liczbę stron w jednej kompilacji wsadowej. Wartość domyślna to 1000.

Limit czasu (hh:mm:ss) [batchTimeout]

Wskazuje limit czasu kompilacji wsadowej. Jeśli w określonym przedziale czasu nie można ukończyć kompilacji, kompilator powraca do trybu kompilacji pojedynczej dla bieżącej strony. Wartość domyślna to 00:15:00 (15 minut).

Debuguj [debug]

Określa, czy w kompilacji będą używane pliki binarne wersji, czy pliki binarne debugowania. W przypadku wartości true w kompilacji będą używane pliki binarne debugowania. Wartość domyślna to false.

Liczba ponownych kompilacji [numRecompilesBeforeAppRestart]

Wskazuje liczbę dynamicznych ponownych kompilacji zasobów, po której osiągnięciu aplikacja zostanie uruchomiona ponownie. Wartość domyślna to 15.

Wyrażenia pragma wiersza adresu Url [urlLinePragmas]

Określa, czy w instrukcjach do kompilatora są używane ścieżki fizyczne, czy adresy URL. W przypadku wartości true w instrukcjach kompilatora będą używane adresy URL, a nie ścieżki fizyczne. Wartość domyślna to false.

Opcja jawnego kompilowania [explicit]

Określa, czy ma być ustawiona opcja kompilacji explicit języka Microsoft Visual Basic. W przypadku wartości True wszystkie zmienne muszą być deklarowane za pomocą instrukcji Dim, Private, Public lub ReDim. Wartość domyślna to True.

Opcja kompilacji ścisłej [strict]

Określa, czy ma być włączona opcja kompilacji strict języka Microsoft Visual Basic. W przypadku wartości true podczas kompilacji w sposób jawny zabronione są wszelkie konwersje typów danych, które spowodowałyby utratę danych, a także wszelkie konwersje między typami liczbowymi i ciągami. Wartość domyślna to false.

Zestawy [assemblies]

Określa zbiór zestawów, pochodzący z folderu \bin lub globalnej pamięci podręcznej zestawów, do którego odwołuje się kompilacja. W globalnej pamięci podręcznej zestawów są przechowywane zestawy platformy .NET przeznaczone do współużytkowania przez kilka aplikacji na komputerze. Aby użyć każdego z zestawów znajdujących się w katalogu, należy użyć gwiazdki („*”).

Język domyślny [defaultLanguage]

Określa domyślny język programowania, taki jak C# lub VB.NET, który ma być używany w plikach kompilowanych dynamicznie. Domyślne ustawienie języka programowania to vb i określa ono język VB.NET jako domyślny język programowania.

Podkatalogi kodu [codeSubDirectories]

Określa podkatalogi zawierające pliki, które są kompilowane w czasie wykonywania. Liczba katalogów może być dowolna.

Katalog tymczasowy [tempDirectory]

Określa katalog, w którym podczas kompilacji będą tymczasowo przechowywane pliki. Wartością domyślną jest ciąg pusty, który powoduje umieszczenie plików tymczasowych w lokalizacji znajdującej się w katalogu plików tymczasowych programu ASP.NET.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści