Serwery sieci Web używają protokołu FastCGI (Fast Common Gateway Interface) do komunikowania się z zewnętrznymi aplikacjami. Protokół decyduje o sposobie przesyłania informacji między serwerem sieci Web a zewnętrzną aplikacją FastCGI. Gdy zostanie wysłane żądanie, serwer sieci Web uruchamia aplikację FastCGI, której zadaniem jest przetworzenie danych żądania, a następnie wygenerowanie dynamicznych odpowiedzi i wysłanie ich z powrotem do klienta.

Aplikacje FastCGI przetwarzają żądania HTTP. Każda aplikacja składa się z kolekcji pul procesów. Wewnątrz pul procesy realizują żądania pojedynczo. Po zakończeniu przetwarzania proces wraca do stanu gotowości i czeka na kolejne żądanie.

Na stronie Ustawienia FastCGI można skonfigurować ustawienia pul procesów dla aplikacji Fast CGI działających na serwerze sieci Web. Można też dodać aplikacje FastCGI, z których będą korzystały witryny skonfigurowane na serwerze sieci Web, oraz określić właściwości konfiguracyjne takie jak zmienne przetwarzania czy maksymalna dopuszczalna liczba żądań dostępu przetwarzanych przez te aplikacje.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Pełna ścieżka

Pokazuje fizyczną ścieżkę pliku wykonywalnego procesu należącego do puli procesów, który będzie używany.

Argumenty

Zawiera listę argumentów, które mają być przekazywane do wybranej aplikacji FastCGI podczas jej uruchamiania. Argumenty mogą służyć do identyfikowania puli procesów aplikacji FastCGI w przypadkach, gdy dla jednego pliku wykonywalnego procesu istnieje kilka pul procesów.

MaxInstances

Pokazuje maksymalną liczbę procesów, jaka może być wykonywana w puli procesów dla wybranej aplikacji FastCGI. Atrybut ten określa również maksymalną dopuszczalną liczbę równoczesnych żądań, jaką może obsługiwać aplikacja FastCGI. Wartość domyślna to 4.

Dotyczy tylko systemów operacyjnych Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: przypisanie właściwości MaxInstances wartości 0 spowoduje, iż w usługach IIS będzie automatycznie wybierana liczba procesów aplikacji FastCGI optymalna dla aktualnego środowiska wykonawczego.

InstanceMaxRequests

Pokazuje maksymalną liczbę żądań, jaką może przetworzyć wybrana aplikacja FastCGI, zanim jej proces zostanie odtworzony. Wartość domyślna to 200.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj aplikację

Otwiera okno dialogowe Dodawanie aplikacji FastCGI umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i właściwości przetwarzania.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie aplikacji FastCGI umożliwiające zmianę właściwości ogólnych i właściwości przetwarzania dla wybranej aplikacji.

Usuń

Usuwa zaznaczoną aplikację FastCGI.

Zobacz też


Spis treści