Usługi IIS 7 zawierają nowe narzędzia do diagnozowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami sieci Web. Usługi IIS obsługują buforowanie zdarzeń śledzenia dla danego żądania i zapisywanie tych zdarzeń na dysk tylko wówczas, gdy spełnią one skonfigurowany przez użytkownika warunek błędu. Ponadto usługi IIS przechwytują w czasie rzeczywistym informacje o stanie dotyczące pul aplikacji, procesów roboczych, witryn, domen aplikacji i uruchomionych żądań.

Uwagi

Aby było możliwe utworzenie dziennika śledzenia dla niepomyślnego żądania, należy włączyć rejestrowanie śledzenia.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Omówienie rozwiązywania problemów w usługach IIS 7.

Omówienie rozwiązywania problemów

Pole wyboru

Definiowanie warunków błędu dla aplikacji i konfigurowanie zdarzeń śledzenia rejestrowanych dla poszczególnych adresów URL.

Konfigurowanie śledzenia niepomyślnych żądań

Pole wyboru

Konfigurowanie ustawień dziennika usług IIS.

Konfigurowanie rejestrowania

Pole wyboru

Wyświetlanie listy procesów roboczych uruchomionych na serwerze oraz listy aktualnie wykonywanych żądań w ramach każdego procesu roboczego.

Monitorowanie procesów roboczych i aktualnie wykonywanych żądań

Zobacz też


Spis treści