Usługi IIS 7 udostępniają nowy interfejs użytkownika o nazwie Menedżer usług IIS, który umożliwia:

  • zarządzanie usługami IIS i programem ASP.NET przy użyciu jednego narzędzia;

  • wyświetlanie informacji o kondycji i informacji diagnostycznych, w tym wyświetlanie obecnie uruchomionych żądań w czasie rzeczywistym;

  • konfigurowanie autoryzacji użytkowników i ról dla witryn sieci Web i aplikacji sieci Web;

  • zdalne łączenie się z serwerem sieci Web, witryną lub aplikacją przy użyciu protokołu HTTP.

Interfejs użytkownika można ponadto rozszerzyć tak, aby zawierał funkcje niestandardowe.

Klawisz Pomocy F1

Menedżer usług IIS udostępnia opisy wszystkich elementów interfejsu użytkownika ze wszystkich stron funkcji, okien dialogowych oraz stron kreatora, które zawiera Menedżer usług IIS. Aby wyświetlić tę pomoc, należy nacisnąć klawisz F1 na aktywnej stronie funkcji, w aktywnym oknie dialogowym lub na aktywnej stronie kreatora.

Pomoc menu i paska zadań

Dla uzyskania spójności z innymi przystawkami konsoli Microsoft Management Console (MMC) Pomoc programu Menedżer usług IIS jest dostępna zarówno na pasku zadań, jak i w menu przystawki.

Pomoc menu

W pasku menu znajduje się menu Pomoc. Z tego menu można wyświetlić Pomoc dotyczącą interfejsu użytkownika, a także całą zawartość Pomocy dostępną na danym komputerze. Mając połączenie z Internetem, można przejrzeć bibliotekę Windows Server 2008 Technical Library w witrynie Microsoft TechNet, aby zobaczyć całą dostępną zawartość Pomocy usług IIS 7 dla administratorów systemów informatycznych.

Pomoc paska zadań

Na pasku zadań znajduje się ikona Pomoc, którą można kliknąć, aby wyświetlić Pomoc dotyczącą interfejsu użytkownika usług IIS 7. Pasek zadań jest wyświetlany u góry każdej strony interfejsu użytkownika.

Pomoc okienka Akcje

W okienku Akcje znajduje się ikona Pomoc, którą można kliknąć, aby wyświetlić Pomoc dotyczącą interfejsu użytkownika usług IIS 7. Okienko Akcje jest wyświetlane na każdej stronie interfejsu użytkownika.


Spis treści