Strona funkcji Usługa zarządzania umożliwia konfigurowanie usługi zarządzania na potrzeby programu Menedżer usług IIS. Usługa zarządzania umożliwia administratorom komputera i domeny zdalne zarządzanie serwerem sieci Web korzystającym z programu Menedżer usług IIS. Ponadto usługa ta umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami lokalne i zdalne zarządzanie funkcjami delegowanymi witryn i aplikacji na serwerze sieci Web korzystającym z programu Menedżer usług IIS.

Uwaga

Tylko administratorzy korzystający z programu Menedżer usług IIS na komputerze lokalnym mogą konfigurować usługę zarządzania.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Włącz połączenia zdalne

Wybierz tę opcję, jeśli użytkownicy mają mieć możliwość zdalnego łączenia się z serwerem sieci Web przy użyciu programu Menedżer usług IIS.

Tylko poświadczenia systemu Windows

Wybierz tę opcję, jeśli możliwość łączenia się z serwerem sieci Web mają mieć tylko użytkownicy z kontami systemu Windows.

Poświadczenia systemu Windows lub poświadczenia Menedżera usług IIS

Wybierz tę opcję, jeśli możliwość łączenia się z serwerem sieci Web mają mieć użytkownicy z kontami systemu Windows lub kontami programu Menedżer usług IIS.

Adres IP

Wpisz albo wybierz adres IPv4 lub IPv6, jeśli istnieje określony adres IP, z którego mają korzystać użytkownicy podczas łączenia się z serwerem sieci Web. Jeśli nie chcesz określać adresu IP, wybierz opcję Wszystkie nieprzypisane.

Port

Wpisz port, który ma być używany w połączeniu nawiązywanym przez użytkowników z serwerem sieci Web. Port domyślny ma numer 8172.

Certyfikat SSL

Wybierz certyfikat, który ma być używany dla serwera sieci Web. Nowy certyfikat można dodać za pomocą funkcji Certyfikaty serwera.

Rejestruj żądania w

Wybierz tę opcję, jeśli serwer sieci Web ma rejestrować informacje dotyczące obiektów żądających, które próbują nawiązać połączenie z serwerem. Następnie skonfiguruj katalog fizyczny, w którym serwer sieci Web rejestruje pliki.

Ograniczenia adresu IPv4

Wyświetla ograniczenia połączeń. Za pomocą przycisków Zezwalaj i Odmów można dodawać ograniczenia do listy, a za pomocą przycisku Usuń – usunąć wybrany wpis z listy Ograniczenia adresu IPv4.

Uwaga

Te opcje są dostępne tylko w przypadku włączenia połączeń zdalnych.

Dostęp dla nieokreślonych klientów

Wybierz opcję Zezwalaj lub Odmów, aby określić akceptowanie lub odrzucanie obiektów żądających, jeśli nie pasują one do wpisów na liście Ograniczenia adresu IPv4. Jeśli w usłudze zarządzania zostanie skonfigurowana odmowa dostępu dla nieokreślonych klientów, ale do listy Ograniczenia adresu IPv4 nie zostaną dodane żadne reguły typu Zezwalaj, klienci nie będą mogli łączyć się z serwerem za pomocą programu Menedżer usług IIS.

Zezwalaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły zezwalającej na połączenie, w którym można dodać regułę zezwalającą na obiekty żądające na podstawie adresu IPv4 lub zakresu takich adresów.

Odmów

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły odmawiającej połączenia, w którym można dodać regułę odmawiającą dostępu obiektom żądającym na podstawie adresu IPv4 lub zakresu takich adresów.

Usuń

Usuwa wybrany wpis z listy Ograniczenia adresu IPv4.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Uruchom ponownie

Ponownie uruchamia usługę zarządzania.

Uruchom

Uruchamia usługę zarządzania. Uruchomienie usługi zarządzania jest konieczne do nawiązywania lokalnych połączeń z witrynami i aplikacjami. Jeśli dodatkowo mają być dozwolone połączenia zdalne z witrynami i aplikacjami na serwerze sieci Web, należy ponadto włączyć połączenia zdalne.

Zatrzymaj

Zatrzymuje usługę zarządzania. Gdy usługa zarządzania jest zatrzymana, można konfigurować jej ustawienia. Jednak aby usługa zaczęła akceptować połączenia, należy ją uruchomić.

Zobacz też


Spis treści