Edytor konfiguracji umożliwia dostęp do plików konfiguracyjnych i zarządzanie nimi przez przeciąganie ich sekcji do okna programu Menedżer usług IIS. Dostępne sekcje zależą od aktualnie otwartego zasobu na serwerze, w witrynie lub w aplikacji. W każdej sekcji można edytować elementy, atrybuty i kolekcje. Funkcja jest dostępna tylko dla administratorów.

Na stronie Edytor konfiguracji można zarządzać sekcjami plików konfiguracyjnych. Ponadto Edytor konfiguracji może służyć do przeszukiwania plików konfiguracyjnych i tworzenia skryptów.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Sekcja

Na liście rozwijanej Sekcja należy zaznaczyć sekcję, która ma zostać skonfigurowana. Jeśli wpisuje się ścieżkę do sekcji, musi to być kompletna ścieżka, np. system.data, a nie data.

Sekcja podstawowej zawartości

W środkowym okienku są wyświetlane informacje o sekcji, która ma zostać skonfigurowana. Ścieżka sekcji jest umieszczona nad właściwościami i ich wartościami. Kliknięcie wartości umożliwia jej zmianę.

Informacje o typie i poprawności

W polu tekstowym widocznym u dołu strony Edytor konfiguracji jest wyświetlany typ danych oraz informacje o poprawności (np. dopuszczalny zakres wartości) dotyczące aktualnie zaznaczonej właściwości.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone w elemencie, atrybucie lub kolekcji.

Anuluj

Anuluje bieżące zmiany wprowadzone w elemencie, atrybucie lub kolekcji. Po kliknięciu przycisku Zastosuj nie można kliknąć przycisku Anuluj w celu cofnięcia wprowadzonych zmian.

Generuj skrypt

Pozwala utworzyć skrypt dla ostatnio wykonanej operacji. Kliknięcie opcji powoduje otwarcie okna Okno dialogowe skryptu, w którym widać skrypt ostatniej operacji w trzech językach programowania: C#, JavaScript i AppCmd. Funkcja generowania skryptu jest aktywowana tylko po wykonaniu jakiejś czynności, np. zmianie wartości właściwości. Skrypt operacji należy utworzyć przed kliknięciem przycisku Zastosuj.

Należy pamiętać, że skrypt nie będzie uwzględniał operacji wykonanych przed ostatnią czynnością, takich jak zablokowanie sekcji, edytowanie kolekcji lub przywrócenie wartości nadrzędnych.

Wyszukaj konfigurację

Otwiera okno dialogowe Wyszukiwanie konfiguracji umożliwiające wyszukiwanie określonych sekcji plików konfiguracyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Okno dialogowe Wyszukiwanie konfiguracji.

Blokuj sekcję

Blokuje zaznaczoną sekcję, tzn. odtąd nie można wprowadzać w niej dalszych zmian.

Odblokuj sekcję

Odblokowuje zaznaczoną sekcję, umożliwiając wprowadzanie w niej zmian.

Należy pamiętać, że sekcję można odblokować tylko tam, gdzie została zablokowana. Jeśli więc na przykład sekcję zablokowano w pliku ApplicationHost.config, nie można jej odblokować w pliku Web.config.

Blokuj atrybut

Blokuje zaznaczony atrybut.

Odblokuj atrybut

Odblokowuje zaznaczony atrybut w celu umożliwienia wprowadzania w nim zmian.

Należy pamiętać, że atrybut można odblokować tylko tam, gdzie został zablokowany.

Blokuj element

Blokuje zaznaczony element.

Odblokuj element

Odblokowuje zaznaczony element w celu umożliwienia wprowadzania w nim zmian.

Należy pamiętać, że element można odblokować tylko tam, gdzie został zablokowany.

Usuń

Usuwa zaznaczony element i jego ustawienia.

Edytuj elementy

Otwiera okno dialogowe Edytor kolekcji, w którym można dodawać, edytować i usuwać właściwości istniejące w kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Okno dialogowe Edytor kolekcji.

Przywróć nadrzędne

Zmienia wartości w aktualnej sekcji na wartości dziedziczone z konfiguracji nadrzędnej. Funkcji można używać wyłącznie na poziomie sekcji.

Zobacz też


Spis treści