Strona kreatora Podawanie poświadczeń umożliwia określenie poświadczeń w celu połączenia się z serwerem, witryną lub aplikacją przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Poświadczenia określane na tej stronie mogą być związane z kontami użytkowników systemu Windows lub kontami użytkowników programu Menedżer usług IIS.

Jeśli podczas próby połączenia z serwerem wystąpi błąd, należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące problemy:

  • Jedna z wartości, na przykład nazwa serwera lub poświadczenia użytkownika, została wpisana nieprawidłowo.

  • Na serwerze sieci Web, z którym jest nawiązywane połączenie, nie są uruchomione usługi IIS. Przy użyciu programu Menedżer usług IIS w usługach IIS nie można łączyć się z serwerem sieci Web, na którym działa poprzednia wersja usług IIS.

  • Na serwerze sieci Web nie jest uruchomiona usługa zarządzania.

  • Połączenie jest niemożliwe na skutek działania reguły zapory.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę użytkownika konta mającego autoryzację na łączenie się z serwerem, witryną lub aplikacją.

Uwaga

Tylko administratorzy serwera mogą łączyć się z serwerem przy użyciu programu Menedżer usług IIS.

Hasło

Wpisz hasło skojarzone z nazwą użytkownika.

Zobacz też


Spis treści