Okna dialogowe Dodawanie powiązania witryny i Edytowanie powiązania witryny umożliwiają dodawanie powiązań do witryn oraz edytowanie istniejących powiązań. Na przykład witryna, dla której zdefiniowano powiązanie HTTP na porcie 80, w celu obsługi protokołu SSL (Secure Sockets Layer) może wymagać określenia powiązania HTTPS na porcie 443. Dostęp do okna dialogowego Dodawanie powiązania witryny można uzyskać, klikając przycisk Dodaj w oknie dialogowym Powiązania witryny.

Uwaga

Jeśli do serwera sieci Web zostanie dodane zduplikowane powiązanie, w danej chwili będzie można uruchomić tylko jedną witrynę z tym powiązaniem. Ponadto, jeśli zduplikowane powiązanie jest powiązaniem HTTPS, wszelkie zmiany wprowadzone w certyfikacie w jednym powiązaniu wpłyną na certyfikat w drugim powiązaniu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Typ

Wybierz wartość z listy w celu określenia protokołu powiązania witryny.

Adres IP

Wybierz adres IP z listy Adres IP lub wpisz adres IP, za pomocą którego użytkownicy będą mogli uzyskiwać dostęp do tej witryny.

Uwaga

Symbol procentu (%) nie jest prawidłowym znakiem w adresach IP. Jeśli wpisany adres IPv6 będzie zawierać ten znak, usługa aktywacji procesów systemu Windows (WAS) nie będzie mogła uruchomić witryny z powodu nieprawidłowego powiązania. Na przykład adres IPv6 połączenia lokalnego kończy się znakami „%8”. W przypadku kopiowania tego adresu z zapytania ipconfig w oknie polecenia i wklejania go w polu Adres IP programu Menedżer usług IIS należy koniecznie usunąć z adresu IP część „%8”.

Jeśli zostanie wybrana opcja Wszystkie nieprzypisane, ta witryna będzie odpowiadać na żądania dotyczące adresów IP przy użyciu określonego dla niej portu i opcjonalnej nazwy hosta, chyba że inna witryna na serwerze będzie mieć powiązanie na tym samym porcie, ale z konkretnym adresem IP.

Na przykład w powiązaniu domyślnej witryny sieci Web określono ustawienie Wszystkie nieprzypisane w opcji Adres IP, wartość 80 w opcji Port i nie określono nazwy hosta. Jeśli na serwerze jest druga witryna pod nazwą Contoso, która ma powiązanie określające adres IP 172.30.189.179 na porcie 80 bez nazwy hosta, to witryna Contoso będzie odbierać wszystkie żądania HTTP skierowane do portu 80 na adres IP 172.30.189.179, a domyślna witryna sieci Web będzie w dalszym ciągu odbierać żądania HTTP skierowane do portu 80 na każdy adres IP inny niż 172.30.189.179.

Port

Wpisz port, na którym sterownik HTTP.sys ma nasłuchiwać żądań zgłaszanych do tej witryny. Jeśli z listy rozwijanej Typ wybierzesz pozycję HTTP, domyślnym portem będzie port 80, a jeśli z tej listy rozwijanej wybierzesz pozycję HTTPS, domyślnym portem będzie port 443. Jeśli określisz port inny niż domyślne, klienci będą musieli określać numer portu w żądaniach kierowanych do serwera, ponieważ w przeciwnym razie nie połączą się z witryną.

Nazwa hosta

Wpisz nazwę hosta, jeśli chcesz przypisać jedną lub kilka nazw hosta, zwanych również nazwami domeny, do jednego komputera używającego jednego adresu IP. Jeśli określisz nazwę hosta, klienci w celu uzyskania dostępu do witryny będą musieli użyć tej nazwy hosta, a nie adresu IP.

Jeśli witryna jest dostępna w Internecie, wpisz nazwę domeny odpowiadającą witrynie w takiej postaci, w jakiej użytkownicy będą ją wpisywać w przeglądarce, na przykład www.contoso.com. Jeśli witryna ma więcej niż jedną nazwę domeny, na przykład www.contoso.com i contoso.com, należy utworzyć osobne powiązanie dla każdej nazwy hosta.

Jeśli witryna jest dostępna w intranecie, nie jest konieczne określanie nazwy hosta, jeśli użytkownicy będą wpisywać nazwę serwera w przeglądarce, na przykład http://nazwa_serwera. Jeśli jednak serwer DNS w danym środowisku jest skonfigurowany do przechowywania innych nazw tego serwera sieci Web, można utworzyć osobne powiązanie dla każdej nazwy hosta, tak aby użytkownicy mogli korzystać z pozostałych nazw przechowywanych na serwerze DNS.

Uwaga

W plikach dziennika nazwa hosta skonfigurowana dla witryny sieci Web może wyglądać inaczej, ponieważ sterownik HTTP.sys rejestruje nazwy hosta przy użyciu formatu z kodowaniem punycode.

Certyfikat SSL

Wybierz certyfikat, którego witryna ma używać dla protokołu SSL. Lista Certyfikat SSL jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania pozycji HTTPS z listy Typ.

Uwaga

Certyfikaty można dodawać i konfigurować za pomocą funkcji Certyfikaty serwera w programie Menedżer usług IIS.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Certyfikat, w którym można przejrzeć informacje o certyfikacie wybranym na liście Certyfikat SSL. Przycisk Wyświetl jest wyświetlany tylko w przypadku wybrania pozycji HTTPS z listy Typ i wybrania certyfikatu z listy Certyfikat SSL.

Zobacz też


Spis treści