Strona Określanie warunków śledzenia kreatora Dodawanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań lub kreatora Edytowanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań umożliwia zdefiniowanie warunku śledzenia związanego z regułą śledzenia niepomyślnych żądań. Ten warunek śledzenia umożliwia przechwytywanie zdarzeń śledzenia dla niepomyślnych żądań i rejestrowanie tych zdarzeń w miarę ich występowania bez konieczności odtwarzania błędu.

Jeśli jest określony więcej niż jeden warunek śledzenia, plik dziennika śledzenia niepomyślnych żądań zostanie wygenerowany po spełnieniu pierwszego warunku. Na przykład, jeśli zostanie skonfigurowana reguła śledzenia, która rejestruje żądania generujące kod stanu 404 i żądania trwające co najmniej cztery sekundy, dziennik śledzenia zostanie wygenerowany po spełnieniu pierwszego z następujących warunków:

  • Żądanie wygeneruje kod stanu 404.

  • Żądanie potrwa ponad cztery sekundy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Kody stanu

Wybierz tę opcję, jeśli zdarzenia śledzenia mają być rejestrowane dla odpowiedzi generujących określony kod stanu HTTP (i opcjonalnie kod podstanu). W odpowiednim polu wpisz kod lub kody stanu do śledzenia. Aby określić wiele kodów stanu, należy rozdzielić poszczególne kody przecinkami (,) lub wpisać zakres kodów stanu, umieszczając łącznik (-) między dwoma kodami. Można także zawęzić kody stanu przy użyciu kodów podstanu, np. 404.2 lub 404.3.

Czas zajętości (w sekundach)

Wybierz tę opcję, jeśli mają być śledzone zdarzenia, w których został przekroczony czas przydzielony na ukończenie przetwarzania żądania. W odpowiednim polu wpisz maksymalny czas trwania żądania (w sekundach).

Waga zdarzenia

Wybierz tę opcję, jeśli zdarzenia mają być śledzone na podstawie wagi. Z odpowiedniej listy wybierz jedną z następujących wag zdarzenia, która ma stanowić podstawę śledzenia:

  • Błąd: zawiera informacje o składnikach, w których wystąpił błąd i dalsze realizowanie żądań jest niemożliwe. Te błędy zwykle wskazują problem po stronie serwera.

  • Błąd krytyczny: zawiera informacje o czynnościach, które mogą spowodować zakończenie procesu.

  • Ostrzeżenie: zawiera informacje o składnikach, w których wystąpił błąd, ale dalsze realizowanie żądań jest możliwe.

Zobacz też


Spis treści