Funkcja Strony błędów środowiska .NET umożliwia skonfigurowanie odpowiedzi HTTP zwracanych w przypadku wystąpienia błędów. Tworzone strony błędów niestandardowych lub szczegółowe komunikaty o błędach mogą zawierać informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Grupuj według

Na tej liście rozwijanej należy zaznaczyć opcję sortowania stron błędów: Brak grupowania lub Typ wpisu. Druga opcja ułatwi wyszukiwanie określonych stron błędów, np. o typie wpisu Lokalne.

Kod stanu

Pokazuje kod stanu strony błędu środowiska .NET.

Przekieruj

Pokazuje adres URL strony błędu środowiska .NET, do której będzie przekierowywany użytkownik w razie wystąpienia błędu.

Typ wpisu

Pokazuje typ wpisu, jakiego dotyczy strona błędu środowiska .NET.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie strony błędu niestandardowego, w którym można skonfigurować stronę błędu. W oknie należy podać kod stanu oraz adres URL, pod który użytkownik będzie przekierowywany w razie wystąpienia błędu.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie strony błędu niestandardowego, w którym można zmienić adres URL wybranej strony błędu. Chcąc zmienić kod stanu, należy skorzystać z opcji Zmień kod stanu znajdującej się w okienku Akcje.

Edytuj ustawienia funkcji

Powoduje otwarcie okna dialogowego Edytowanie ustawień stron błędów, w którym można skonfigurować tryb i domyślne właściwości wszystkich stron błędów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Okno dialogowe Edytowanie ustawień stron błędów platformy ASP.NET.

Zmień kod stanu

Umożliwia zmianę kodu stanu wybranej strony błędu..

Usuń

Usuwa zaznaczoną stronę błędu.

Zobacz też


Spis treści