Okna dialogowe Dodawanie puli aplikacji i Edytowanie puli aplikacji służą do tworzenia i edytowania puli aplikacji. Pula aplikacji to grupa jednego lub większej liczby adresów URL, które są obsługiwane przez proces roboczy lub zbiór procesów roboczych. Pula aplikacji wyznacza granice dla aplikacji, które się w niej znajdują. Granice te zapobiegają wywieraniu wpływu przez aplikacje z jednej puli na aplikacje znajdujące się w innej puli.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz unikatową, przyjazną nazwę puli aplikacji. Nazwa ta ułatwi późniejszą identyfikację puli aplikacji oraz uprości przypisywanie aplikacji do puli.

Uwaga

Nazwy puli aplikacji nie można zmienić w oknie dialogowym Edytowanie puli aplikacji. Aby zmienić nazwę puli aplikacji, należy użyć akcji Zmień nazwę w okienku Akcje na stronie funkcji Pule aplikacji.

Wersja architektury .NET Framework

Wybierz wersję architektury .NET Framework, która będzie ładowana przez tę pulę aplikacji. Jeśli aplikacje, które mają być przypisane do puli aplikacji, nie zawierają kodu zarządzanego, wybierz z listy opcję Bez kodu zarządzanego.

Pula aplikacji może ładować tylko jedną wersję architektury .NET Framework; wszystkie aplikacje w puli muszą korzystać z tej samej wersji.

Uwaga

W przypadku wybrania architektury .NET Framework w wersji 1.1 lista Zarządzany tryb potokowy będzie wyłączona. Ponadto, jeśli usługi IIS 7 są uruchomione w 64-bitowym systemie Windows i na komputerze zainstalowana jest architektura .NET Framework w wersji 1.1, wartość ta nie zostanie wyświetlona na liście Wersja architektury .NET Framework podczas dodawania lub edytowania puli aplikacji. Wynika to z faktu, że architektura .NET Framework w wersji 1.1 jest instalowana w katalogu Framework, a usługi IIS w 64-bitowym systemie Windows odczytują wartości z katalogu Framework64. Dla atrybutu managedRuntimeVersion danej puli aplikacji należy ustawić wartość v1.1 bezpośrednio w pliku konfiguracji lub za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. Appcmd.exe.

Zarządzany tryb potokowy

Wybierz z listy jedną z następujących wartości, aby określić sposób przetwarzania żądań zawartości zarządzanej w usługach IIS:

  • Zintegrowany – usługi IIS przetwarzają żądania zawartości zarządzanej przy użyciu zintegrowanego potoku przetwarzania żądań usług IIS i programu ASP.NET.

  • Klasyczny – usługi IIS przetwarzają żądania zawartości zarządzanej przy użyciu osobnych potoków przetwarzania żądań usług IIS i programu ASP.NET. Tego trybu należy używać tylko wówczas, gdy aplikacje znajdujące się w danej puli aplikacji nie mogą działać w trybie Zintegrowany.

Uruchom pulę aplikacji natychmiast

Wybierz tę opcję, aby umożliwić uruchamianie puli aplikacji przy każdym uruchomieniu usługi aktywacji procesów systemu Windows (WAS). Jeśli opcja automatycznego uruchamiania zostanie wyłączona, pulę należy uruchamiać ręcznie, ponieważ w przeciwnym razie w odpowiedzi na żądania kierowane do aplikacji należących do puli będzie zwracany komunikat o błędzie HTTP 503-Usługa niedostępna.

Zobacz też


Spis treści