Strona funkcji Konfiguracja udostępniona umożliwia współużytkowanie plików konfiguracji i kluczy szyfrujących usług IIS przez większą liczbę serwerów. Przy użyciu tej strony można również usunąć komputer z grupy, w której określono współużytkowanie ustawień konfiguracyjnych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Włącz konfigurację udostępnioną

Konfiguruje w usługach IIS korzystanie z udostępnionych plików konfiguracji.

Uwaga

Po włączeniu lub wyłączeniu tej opcji należy zamknąć i ponownie uruchomić program Menedżer usług IIS.

Ścieżka fizyczna

Wskazuje lokalizację, z której mają być odczytywane pliki konfiguracji i klucze szyfrujące. Może to być ścieżka sieciowa lub folder na komputerze lokalnym.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika, przy użyciu której usługi IIS powinny uzyskiwać dostęp do lokalizacji magazynu plików konfiguracji.

Hasło

Określa hasło potrzebne do uwierzytelnienia nazwy użytkownika, przy użyciu której usługi IIS uzyskują dostęp do lokalizacji magazynu plików konfiguracji.

Potwierdź hasło

Wskazuje, że użytkownik musi ponownie wpisać hasło.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Eksportuj konfigurację

Otwiera okno dialogowe Eksportowanie konfiguracji, które umożliwia eksportowanie plików konfiguracji i kluczy szyfrujących usług IIS między większą liczbą serwerów.

Zobacz też


Spis treści