Strona funkcji Uprawnienia Menedżera usług IIS umożliwia zarządzanie użytkownikami przystawki Menedżer usług IIS, użytkownikami systemu Windows i członkami grup systemu Windows, którym udzielono zezwolenia na łączenie się z witryną lub aplikacją. Użytkownicy mogą konfigurować delegowane funkcje w dowolnych witrynach i aplikacjach, do których przyznano im uprawnienia na stronie Uprawnienia Menedżera usług IIS.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku połączeń serwera. Po otwarciu tej funkcji na poziomie serwera w przystawce Menedżer usług IIS widoczni są użytkownicy, którym przyznano uprawnienia do wszystkich witryn i aplikacji na serwerze sieci Web, i można wybrać użytkownika w celu usunięcia jego uprawnień do witryny lub aplikacji. Aby przyznać użytkownikowi uprawnienia do witryny lub aplikacji, należy wybrać odpowiednią witrynę lub aplikację, a następnie otworzyć funkcję Uprawnienia Menedżera usług IIS w celu skonfigurowania użytkowników, którzy mają mieć możliwość łączenia się z tą witryną lub aplikacją.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Wyświetla nazwę użytkownika umożliwiającą łączenie się z witrynami lub aplikacjami w przystawce Menedżer usług IIS.

Ścieżka

Wyświetla ścieżkę obiektu, którym może zarządzać administrator. Na przykład ścieżka może być nazwą witryny, taką jak Domyślna witryna sieci Web, lub ścieżką aplikacji w domyślnej witrynie sieci Web, taką jak Domyślna witryna sieci Web/kalendarz.

Poziom

Wyświetla poziom administratora. Możliwe wartości to Witryna i Aplikacja.

Typ

Wyświetla typ poświadczeń używanych przez administratora. Możliwe wartości:

  • Grupa systemu Windows: jeśli użytkownik jest członkiem grupy systemu Windows na serwerze.

  • Użytkownik systemu Windows: jeśli użytkownik jest użytkownikiem systemu Windows na serwerze.

  • Użytkownik Menedżera usług IIS: jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem systemu Windows ani członkiem żadnych grup systemu Windows na serwerze. Poświadczenia programu Menedżer usług IIS dotyczą tylko usług IIS i nie są rozpoznawane przez system Windows ani inne aplikacje na serwerze.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj użytkownikowi

Otwiera okno dialogowe Zezwalanie użytkownikowi, w którym można wybrać użytkownika w celu przyznania mu uprawnień do łączenia się z witryną lub aplikacją.

Odmów użytkownikowi

Usuwa wybranego użytkownika z listy Uprawnienia Menedżera usług IIS.

Pokaż wszystkich użytkowników

Wyświetla użytkowników znajdujących się na bieżącym poziomie i niższych poziomach.

Pokaż tylko użytkowników witryny lub Pokaż tylko użytkowników aplikacji

Wyświetla tylko użytkowników znajdujących się na bieżącym poziomie.

Zobacz też


Spis treści