Strona funkcji Strony błędów umożliwia zarządzanie listą niestandardowych komunikatów o błędach HTTP.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Kod stanu

Wyświetla kod stanu HTTP, którego dotyczy strona błędu.

Ścieżka

Wyświetla ścieżkę strony błędu, jeśli wybrany został typ ścieżki Plik, lub adres URL strony błędu niestandardowego, jeśli wybrany został typ ścieżki Wykonaj adres URL lub Przekieruj.

Typ

Wyświetla typ ścieżki (plik, adres URL do wykonania lub adres URL przekierowania) odpowiadający stronie błędu.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie strony błędu niestandardowego, w którym można dodać błąd niestandardowy do listy błędów HTTP.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie strony błędu niestandardowego, w którym można edytować wybrany błąd niestandardowy.

Zmień kod stanu

Włącza pole Kod stanu wybranego elementu listy, dzięki czemu można zmienić kod stanu, którego dotyczy strona błędu.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień stron błędów, w którym można konfigurować ustawienia dotyczące całej funkcji Strony błędów.

Zobacz też


Spis treści