Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Σελίδες σφαλμάτων για να διαχειριστείτε μια λίστα μηνυμάτων προσαρμοσμένων σφαλμάτων HTTP.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κωδικός κατάστασης

Εμφανίζει τον κωδικό κατάστασης HTTP στον οποίο εφαρμόζεται η σελίδα σφάλματος.

Διαδρομή

Εμφανίζει τη διαδρομή της σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος, εάν επιλέξετε τον τύπο διαδρομής Αρχείο, ή τη διεύθυνση URL της σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος, εάν χρησιμοποιήσετε τον τύπο διαδρομής Εκτέλεση URL ή Ανακατεύθυνση.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο διαδρομής (αρχείο, URL εκτέλεσης ή URL ανακατεύθυνσης) της σελίδας σφάλματος.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο σφάλμα στη λίστα σφαλμάτων HTTP.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προσαρμοσμένο σφάλμα.

Αλλαγή κωδικού κατάστασης

Ενεργοποιεί το πεδίο Κωδικός κατάστασης του επιλεγμένου στοιχείου λίστας, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κατάσταης στον οποίο εφαρμόζεται η σελίδα σφάλματος.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων σελίδων σφαλμάτων στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη δυνατότητα Σελίδες σφάλματος.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων