Αυτό το θέμα παρέχει μια λίστα με διαδικασίες για την εκτέλεση κοινών εργασιών διαχείρισης στο IIS 7. Ορισμένες από τις εργασίες είναι νέες σε αυτή την έκδοση του IIS και άλλες μοιάζουν με εργασίες από προηγούμενες εκδόσεις, ωστόσο, οι διαδικασίες στη νέα έκδοση έχουν αλλάξει.

Σε αυτήν την ενότητα

Οι συνήθεις εργασίες διαχείρισης στο IIS 7 περιλαμβάνουν τα εξής:

Ρύθμιση παραμέτρων ενός διακομιστή Web IIS 7 για διαχείριση περιεχομένου

Ρύθμιση παραμέτρων διεργασίας αιτήσεων για ένα διακομιστή Web IIS 7

Ρύθμιση παραμέτρων HTTP

Ανάθεση διαχείρισης τοποθεσιών και εφαρμογών

Εποπτεία δραστηριότητας σε ένα διακομιστή Web IIS 7

Ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας διακομιστή Web IIS


Πίνακας περιεχομένων