Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ρυθμίσεις WebDAV για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας WebDAV.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Να επιτρέπονται άγνωστοι τύποι MIME

Ορίζει εάν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε τύπους περιεχομένου χωρίς ρητά καθορισμένους τύπους MIME.

Προεπιλεγμένος τύπος MIME

Ορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο MIME προς χρήση για τύπους περιεχομένου χωρίς ρητά καθορισμένους τύπους MIME.

Να επιτρέπονται τα κλειδώματα

Ορίζει εάν υποστηρίζονται κλειδώματα WebDAV.

Υπηρεσία παροχής κλειδώματος

Ορίζει την υπηρεσία παροχής που θα χρησιμοποιείται, όταν τα προγράμματα-πελάτες Internet ζητούν εφαρμογές κλειδώματος.

Αίτηση κλειδώματος για εγγραφή

Ορίζει εάν απαιτείται κλείδωμα, προκειμένου τα προγράμματα-πελάτες Internet να μπορούν να αποθηκεύσουν έγγραφα στο διακομιστή.

Να επιτρέπονται ανώνυμα ερωτήματα για ιδιότητες

Ορίζει εάν τα προγράμματα-πελάτες Internet μπορούν να υποβάλουν ανώνυμες αιτήσεις για ιδιότητες.

Να επιτρέπονται προσαρμοσμένες ιδιότητες

Ορίζει εάν υποστηρίζονται προσαρμοσμένες ιδιότητες.

Σημείωση

Οι ιδιότητες συστημάτων αρχείων υποστηρίζονται πάντα (για παράδειγμα, μέγεθος αρχείου, τροποποιημένη ημερομηνία κτλ.)

Να επιτρέπονται ερωτήματα για ιδιότητες χωρίς περιορισμό βάθους

Ορίζει εάν τα προγράμματα-πελάτες Internet μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για ιδιότητες περιεχομένου που βρίσκεται σε βαθύτερο επίπεδο από την τρέχουσα γονική και θυγατρική συλλογή.

Σημείωση

Τα ερωτήματα για ιδιότητες χωρίς περιορισμό βάθους μπορεί να καταναλώνουν πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου επεξεργασίας του συστήματος έως ότου ολοκληρωθούν.

Χώρος αποθήκευσης ιδιοτήτων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας συλλογής χώρων ονομάτων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε τις υπηρεσίες παροχής ιδιοτήτων για τους χώρους ονομάτων XML του WebDAV.

Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα επέκτασης αρχείου

Ορίζει εάν οι ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων για τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων θα εφαρμόζονται στις αιτήσεις WebDAV.

Σημαντικό

Εάν για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα επέκτασης αρχείου έχει οριστεί η τιμή True, θα απορρίπτονται οι αιτήσεις WebDAV για αρχεία με επεκτάσεις ονομάτων αρχείων που αποκλείονται από το φιλτράρισμα αιτήσεων. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο με επέκταση ονόματος αρχείου *.config, εάν ορίσετε για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα επέκτασης αρχείου την τιμή True και η επέκταση .config συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των επεκτάσεων ονομάτων αρχείων που απορρίπτονται.

Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα κρυφών τμημάτων

Ορίζει εάν οι ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων για τα κρυφά τμήματα θα εφαρμόζονται στις αιτήσεις WebDAV.

Σημαντικό

Εάν για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα κρυφών τμημάτων έχει οριστεί η τιμή True, θα απορρίπτονται οι αιτήσεις WebDAV για τμήματα αρχείων που αποκλείονται από τις ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία στους φακέλους App_Code ή στους φακέλους bin μιας τοποθεσίας Web, εάν ορίσετε για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα κρυφών τμημάτων την τιμή True.

Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα ρημάτων

Ορίζει εάν οι ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων για τα ρήματα HTTP θα εφαρμόζονται στις αιτήσεις WebDAV.

Σημαντικό

Εάν για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα ρημάτων έχει οριστεί η τιμή True, θα απορρίπτονται οι αιτήσεις WebDAV με ρήματα HTTP που αποκλείονται από το φιλτράρισμα αιτήσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο, εάν ορίσετε για την επιλογή Να επιτρέπεται το φιλτράρισμα ρημάτων την τιμή True και εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φιλτραρίσματος αιτήσεων, ώστε να αποκλείει την πρόσβαση σε ρήματα WebDAV, όπως PROPFIND ή PUT.

Να επιτρέπεται η εμφάνιση κρυφών αρχείων

Ορίζει εάν το περιεχόμενο, το οποίο έχει επισημανθεί ως κρυφό στο διακομιστή, θα επιστρέφεται σε εμφανίσεις αρχείων.

Να επιτρέπονται πολλαπλές ενότητες ιδιοτήτων

Ορίζει εάν οι ιδιότητες WebDAV μπορούν να καθορίζονται σε πολλαπλές ενότητες XML<prop></prop>.

Σημείωση

Ορισμένα προγράμματα-πελάτες Internet χρησιμοποιούν αυτήν τη σύνταξη.

Επιστροφή συμπαγούς XML

Ορίζει εάν η λειτουργική μονάδα WebDAV θα πρέπει να αποκρύπτει την αποστολή μιας ακολουθίας χαρακτήρα επαναφοράς/αλλαγής γραμμής μετά από κάθε γραμμή XML στις αποκρίσεις WebDAV.

Επιστροφή ιδιότητας IsHidden

Ορίζει ότι η λειτουργική μονάδα WebDAV θα πρέπει να επιστρέφει την ιδιότητα IsHidden για το περιεχόμενο.

Σημείωση

Ορισμένα προγράμματα-πελάτες Internet χρησιμοποιούν αυτήν την ιδιότητα.

Επιστροφή ιδιότητας IsCollection

Ορίζει εάν η λειτουργική μονάδα WebDAV θα πρέπει να επιστρέφει την ιδιότητα IsCollection για το περιεχόμενο.

Σημείωση

Ορισμένα προγράμματα-πελάτες Internet χρησιμοποιούν αυτήν την ιδιότητα.

Επιστροφή κεφαλίδας MS-Author-Via

Ορίζει εάν η λειτουργική μονάδα WebDAV θα πρέπει να επιστρέφει την κεφαλίδα HTTP MS-Author-Via.

Σημείωση

Ορισμένα προγράμματα-πελάτες WebDAV της Microsoft χρησιμοποιούν αυτήν την κεφαλίδα.

Απαίτηση πρόσβασης SSL

Ορίζει ότι όλες οι αιτήσεις WebDAV πρέπει να χρησιμοποιούν SSL.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κανόνες σύνταξης WebDAV

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Κανόνες σύνταξης WebDAV για να μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα των κανόνων σύνταξης WebDAV.


Πίνακας περιεχομένων