Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κεφαλίδας, για να καθορίσετε ένα όριο μεγέθους για μια συγκεκριμένη κεφαλίδα HTTP. Αν το μήκος μιας κεφαλίδας ξεπερνά την προσδιορισμένη τιμή, τότε η αίτηση HTTP που περιλαμβάνει αυτήν την κεφαλίδα θα απορρίπτεται.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Κεφαλίδα

Καθορίζει την κεφαλίδα για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα ελέγξει το όριο μεγέθους.

Όριο μεγέθους

Ορίζει το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για την τιμή μιας κεφαλίδας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων