Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Σελίδες και στοιχεία ελέγχου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των σελίδων και των στοιχείων ελέγχου ASP.NET. Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν τη συμπεριφορά των σελίδων ASP.NET, ορίζουν τον τρόπο μεταγλώττισης των σελίδων και στοιχείων ελέγχου ASP.NET στο διακομιστή, καθορίζουν τους χώρους ονομάτων που περιλαμβάνονται για κάθε σελίδα και καθορίζουν την κατάσταση περιόδου λειτουργίας και τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών επικύρωσης.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των ρυθμίσεων: Φιλικά ονόματα, Ονόματα ρυθμίσεων παραμέτρων ή Και τα δυο ονόματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσωρινή αποθήκευση [buffer]

Ορίζει μια τιμή (true ή false), η οποία καθορίζει εάν οι σελίδες .aspx και τα στοιχεία ελέγχου .ascx χρησιμοποιούν buffer απόκρισης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι True.

Αρχείο κύριας σελίδας [masterPageFile]

Καθορίζει τη διαδρομή κύριας σελίδας που σχετίζεται με το τοπικό αρχείο παραμέτρων.

Θέμα φύλλου στυλ [styleSheetTheme]

Καθορίζει το όνομα του φακέλου "θέμα με όνομα" που θα χρησιμοποιηθεί για να εφαρμοστεί το θέμα πριν τις δηλώσεις του στοιχείου ελέγχου. Αυτό διαφέρει από το χαρακτηριστικό θέματος, το οποίο καθορίζει το θέμα που θα εφαρμοστεί μετά τη δήλωση του στοιχείου ελέγχου.

Θέμα [theme]

Καθορίζει το όνομα του θέματος που χρησιμοποιείται για τις σελίδες που βρίσκονται στην εμβέλεια του αρχείου παραμέτρων. Το καθορισμένο θέμα πρέπει να υπάρχει είτε ως εφαρμογή είτε ως καθολικό θέμα. Εάν το θέμα δεν υπάρχει, δημιουργείται μια εξαίρεση HttpException.

Ενεργοποίηση κατάστασης εξουσιοδοτημένης προβολής [enableViewStateMAC]

Ορίζει μια τιμή (true ή false) που καθορίζει εάν το ASP.NET θα πρέπει να εκτελεί κώδικα ελέγχου ταυτότητας μηνύματος (MAC) στην κατάσταση προβολής της σελίδας, όταν η σελίδα επιστρέφεται από το πρόγραμμα-πελάτη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι True.

Ενεργοποίηση κατάστασης προβολής [enableViewState]

Ορίζει μια τιμή (true ή false) που υποδεικνύει εάν η κατάσταση προβολής είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη ή μόνο για ανάγνωση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι True.

Μέγιστο μήκος πεδίου κατάστασης σελίδας [maxPageStateFieldLength]

Ορίζει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα πεδίο μονής κατάστασης προβολής.

Βασικός τύπος για σελίδες [pageBaseType]

Καθορίζει τον βασικό τύπο προς χρήση όταν οι σελίδες είναι μόνο μεμονωμένες. Αυτό παρακάμπτεται από το χαρακτηριστικό inherits σε ένα μεμονωμένο αρχείο.

Βασικός τύπος για στοιχεία ελέγχου χρήστη [userControlBaseType]

Καθορίζει μια κλάση βοηθητικού κώδικα που μεταβιβάζεται στα στοιχεία ελέγχου χρήστη από προεπιλογή.

Λειτουργία μεταγλώττισης [compilationMode]

Καθορίζει εάν μια σελίδα ή ένα στοιχείο ελέγχου ASP.NET θα πρέπει να μεταγλωττιστεί σε χρόνο εκτέλεσης.

Χώροι ονομάτων [namespaces]

Καθορίζει μια συλλογή οδηγιών εισαγωγής προς χρήση κατά τη διάρκεια της προ-μεταγλώττισης της συγκρότησης.

Ενεργοποίηση κατάστασης περιόδου λειτουργίας [enableSessionState]

Ορίζει μια τιμή (true ή false) που καθορίζει εάν η κατάσταση περιόδου λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη ή μόνο για ανάγνωση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι True.

Επικύρωση αίτησης [validateRequest]

Ορίζει μια τιμή (true ή false) που καθορίζει εάν το ASP.NET εξετάζει την είσοδο από το πρόγραμμα περιήγησης για επικίνδυνες τιμές. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι True.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Καταχώρηση στοιχείων ελέγχου

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Στοιχεία ελέγχου από την οποία μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων