Na stránce funkce Stránky a ovládací prvky lze konfigurovat nastavení ovládacích prvků a stránek technologie ASP.NET. Toto nastavení určuje chování stránek technologie ASP.NET, nastavuje způsob kompilace ovládacích prvků a stránek technologie ASP.NET na serveru, definuje obory názvů, které jsou zahrnuty pro jednotlivé stránky, a definuje nastavení stavů relace a ověřovacích služeb.

V seznamu Zobrazit lze vybrat jeden z následujících způsobů zobrazení nastavení: Popisné názvy, Názvy konfigurace nebo Oba názvy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Vyrovnávací paměť [buffer]

Nastaví hodnotu (True nebo False), která určuje, zda stránky ASPX a ovládací prvky ASCX používají ukládání odpovědí do vyrovnávací paměti. Výchozí hodnota je True.

Soubor hlavní stránky [masterPageFile]

Určuje cestu předlohové stránky relativní vzhledem k místnímu konfiguračnímu souboru.

Motiv šablony stylů [styleSheetTheme]

Určuje název složky pojmenovaného motivu, která bude použita k uplatnění motivu před deklaracemi ovládacích prvků. Toto nastavení se liší od atributu motivu, který definuje motiv, jenž má být uplatněn po deklaracích ovládacích prvků.

Motiv [theme]

Určuje název motivu, který je použit pro stránky v rozsahu konfiguračního souboru. Zadaný motiv musí existovat buď jako aplikace, nebo jako globální motiv. Pokud motiv neexistuje, dojde k výjimce HttpException.

Povolit ověřený stav zobrazení [enableViewStateMAC]

Nastaví hodnotu (True nebo False), která určuje, zda při odeslání stránky zpět od klienta má technologie ASP.NET pro stav zobrazení stránky spustit kód pro ověřování zpráv (MAC). Výchozí hodnota je True.

Povolit stav zobrazení [enableViewState]

Nastaví hodnotu (True nebo False), která určuje, zda stav zobrazení je povolen, zakázán nebo jen pro čtení. Výchozí hodnota je True.

Maximální délka pole stavu stránky [maxPageStateFieldLength]

Nastaví maximální počet znaků, který může obsahovat pole pro zobrazení stavu.

Základní typ pro stránky [pageBaseType]

Určuje základní typ, který má být použit pouze pro samostatné stránky. Toto nastavení je přepsáno atributem inherits v samostatném souboru.

Základní typ pro uživatelské ovládací prvky [userControlBaseType]

Určuje třídu s kódem v pozadí, kterou uživatelské ovládací prvky podle výchozího nastavení dědí.

Režim kompilace [compilationMode]

Určuje, zda ovládací prvek nebo stránka technologie ASP.NET mají být zkompilovány při spuštění.

Obory názvů [namespaces]

Definuje kolekci direktiv importu, které mají být použity při předběžné kompilaci sestavení.

Povolit stav relace [enableSessionState]

Nastaví hodnotu (True nebo False), která určuje, zda stav zobrazení je povolen, zakázán nebo určen jen pro čtení. Výchozí hodnota je True.

Ověřit požadavek [validateRequest]

Nastaví hodnotu (True nebo False), která určuje, zda technologie ASP.NET ověřuje, jestli vstup z prohlížeče neobsahuje nebezpečné hodnoty. Výchozí hodnota je True.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Registrovat ovládací prvky

Zobrazí stránku funkce Ovládací prvky, na které lze přidat a upravit vlastní ovládací prvky.

Další odkazy


Obsah