Stránka Nastavení protokolu WebDAV slouží k úpravám nastavení funkce WebDAV.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Povolit neznámé typy MIME

Určuje, zda má být povolen přístup k typům obsahu, pro něž nejsou explicitně definovány typy MIME.

Výchozí typ MIME

Určuje výchozí typ MIME, který má být použit pro přístup k typům obsahu, pro něž nejsou explicitně definovány typy MIME.

Povolit zámky

Určuje, zda mají být podporovány zámky WebDAV.

Zprostředkovatel zámků

Určuje zprostředkovatele, který má být použit, jestliže si internetoví klienti vyžádají zámky.

Vyžadovat uzamčení pro zápis

Určuje, zda je vyžadováno uzamčení, aby mohli internetoví klienti ukládat dokumenty na server.

Povolit anonymní dotazy na vlastnosti

Určuje, zda si mohou internetoví klienti anonymně vyžádat hodnoty vlastností.

Povolit vlastní vlastnosti

Určuje, zda mají být podporovány vlastní vlastnosti.

Poznámka

Vlastnosti systému souborů (například velikost souboru, datum změny apod.) jsou podporovány vždy.

Povolit dotazy na vlastnosti nekonečné hloubky

Určuje, zda si mohou internetoví klienti vyžádat hodnoty vlastností obsahu ve větší hloubce, než v které se nachází aktuální kolekce nadřízených a podřízených prvků.

Poznámka

Dotazy na vlastnosti s nekonečnou hloubkou mohou po dobu zpracování spotřebovávat značnou část strojového času systému.

Úložiště vlastností

Otevře dialogové okno Editor kolekcí oboru názvů, v němž můžete určit poskytovatele vlastností pro obory názvů XML WebDAV.

Povolit filtrování přípony souboru

Určuje, zda se má nastavení filtrování požadavků podle přípon názvů souborů vztahovat na požadavky WebDAV.

Důležité informace

Je-li parametr Povolit filtrování přípony souboru nastaven na hodnotu True, budou odepřeny požadavky WebDAV na soubory s příponami názvů souborů, které jsou blokovány filtrováním požadavků. To například znamená, že nebudete moci upravit soubor s příponou názvu souboru *.config, nastavíte-li parametr Povolit filtrování přípony souboru na hodnotu True a je-li přípona .config obsažena v seznamu zakázaných přípon názvů souborů.

Povolit filtrování skrytých segmentů

Určuje, zda se má nastavení filtrování požadavků pro skryté segmenty vztahovat na požadavky WebDAV.

Důležité informace

Je-li parametr Povolit filtrování skrytých segmentů nastaven na hodnotu True, požadavky WebDAV na souborové segmenty blokované nastavením filtrování požadavků budou odepřeny. Nastavíte-li tedy parametr Povolit filtrování skrytých segmentů na hodnotu True, můžete tím například zamezit úpravám souborů ve složkách App_Code či Bin webového serveru.

Povolit filtrování operací

Určuje, zda se má nastavení filtrování požadavků pro akce protokolu HTTP vztahovat na požadavky WebDAV.

Důležité informace

Je-li parametr Povolit filtrování operací nastaven na hodnotu True, požadavky WebDAV s akcemi HTTP, které jsou blokovány filtrováním požadavků, budou odepřeny. Nastavíte-li tedy parametr Povolit filtrování operací na hodnotu True a filtrování požadavků nakonfigurujete tak, aby byl blokován přístup k určitým operacím WebDAV, například PROPFIND nebo PUT, můžete tím zabránit úpravám souborů.

Povolit zobrazení skrytých souborů

Určuje, zda se má obsah, který je na serveru označen jako skrytý, uvádět ve výpisech souborů.

Povolit více oddílů vlastností

Určuje, zda lze vlastnosti WebDAV zadávat ve více oddílech XML <prop></prop>.

Poznámka

Tuto syntaxi používají někteří internetoví klienti.

Vrátit kompaktní kód XML

Určuje, zda má modul WebDAV potlačit odesílání posloupnosti znaků pro návrat vozíku a přechod na další stránku na konci každého řádku XML v odpovědích WebDAV.

Vrátit vlastnost IsHidden

Určuje, že má modul WebDAV vracet hodnotu vlastnosti IsHidden obsahu.

Poznámka

Tuto vlastnost využívají někteří internetoví klienti.

Vrátit vlastnost IsCollection

Určuje, zda má modul WebDAV vracet hodnotu vlastnosti IsCollection obsahu.

Poznámka

Tuto vlastnost využívají někteří internetoví klienti.

Vrátit hlavičku MS-Author-Via

Určuje, zda má modul WebDAV vracet hlavičku MS-Author-Via protokolu HTTP.

Poznámka

S touto hlavičkou pracují někteří klienti Microsoft WebDAV.

Vyžadovat přístup SSL

Určuje, že všechny požadavky WebDAV musí používat zabezpečení SSL.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Pravidla vytváření protokolu WebDAV

Otevře stránku Pravidla vytváření protokolu WebDAV, kde můžete změnit seznam pravidel vytváření protokolu WebDAV.


Obsah