Proměnné prostředí jsou řetězce, které obsahují informace, například název souboru nebo cestu. Tyto proměnné řídí chování různých programů v počítači.

Při přidání nebo úpravě aplikace FastCGI můžete definovat hodnoty vlastností aplikace. Je například možné definovat hodnoty proměnných prostředí. Tyto proměnné prostředí jsou nastaveny modulem FastCGI během spuštění procesu FastCGI. Proměnné prostředí budou nastaveny pouze pro daný proces FastCGI a nebudou k dispozici pro žádné jiné procesy, které jsou v příslušném počítači spuštěny. Po nastavení vlastnosti Proměnné prostředí otevřete kliknutím na tlačítko Procházet () dialogové okno Editor kolekcí - proměnné prostředí. Budete tak moci zadat volitelné proměnné prostředí, které budou nastaveny ve spustitelném programu FastCGI. Pokud některé ze zadaných názvů proměnných kolidují se stávajícími proměnnými serveru, budou použity proměnné zadané pomocí této vlastnosti.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Členové

Obsahuje seznam členů kolekce proměnných prostředí. Každý člen se skládá z dvojice název-hodnota. Chcete-li přidat člen, zadejte název a hodnotu v podokně Vlastnosti názvu a pak klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li odebrat člen, zvýrazněte požadovaný člen v seznamu a pak klikněte na tlačítko Odebrat. Chcete-li změnit pořadí, v němž jsou tyto členy uloženy v souboru , použijte šipky Nahoru a Dolů. Vzhledem k tomu, že všechny dvojice název-hodnota jsou jedinečné, nemá jejich pořadí žádný vliv na funkčnost.

Název

Zadejte jedinečný název pro člen.

Hodnota

Zadejte hodnotu pro člen. Tyto informace jsou uloženy s odpovídajícím názvem v souboru ApplicationHost.config.

Ikony řazení

Tyto ikony použijte k seřazení dvojic název-hodnota podle kategorie, stránek vlastností nebo v abecedním pořadí.


Obsah