משתני סביבה הם מחרוזות המכילות מידע כגון שם או נתיב של קובץ. משתנים אלה שולטים באופן הפעולה של תוכניות שונות במחשב.

כאשר אתה מוסיף או עורך יישום FastCGI, באפשרותך להגדיר ערכים עבור מאפייני היישום. לדוגמה, באפשרותך להגדיר ערכים עבור משתני סביבה. משתני סביבה אלה מוגדרים באמצעות מודול FastCGI הראשון במהלך ההפעלה של תהליך FastCGI. משתני הסביבה יוגדרו עבור תהליךFastCGI בלבד ולא יוצגו בתהליכים אחרים הפועלים במחשב. לחץ על לחצן 'עיון'() בעת הגדרת המאפיין EnvironmentVariables כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עורך האוספים של משתני סביבה. פעולה זו תאפשר לך לציין את משתני הסביבה האפשריים שיוגדרו בתוכנית ההפעלה שלFastCGI . אם אחד משמות המשתנים שסופקו מתנגש עם משתנים קיימים בשרת, ייעשה שימוש בשמות שצוינו במאפיין זה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

חברים

מכיל רשימה של החברים באוסף משתני הסביבה. כל חבר מורכב מזוג של שם-ערך. כדי להוסיף חבר, הקלד שם וערך בחלונית מאפייני שם ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי להסיר חבר, סמן את החבר ברשימה ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי לשנות את הסדר שבו מאוחסנים חברים אלה בקובץ ApplicationHost.config, השתמש בחצים למעלה ו- למטה. מכיוון שכל הזוגות של שם-ערך הם ייחודיים, הסדר לא ישפיע על הפונקציונליות.

שם

הקלד שם ייחודי עבור החבר.

ערך

הקלד ערך עבור החבר. מידע זה מאוחסן עם השם המתאים בקובץ ApplicationHost.config.

מיין סמלים

השתמש בסמלים אלה כדי למיין את אוסף הזוגות של שם-ערך לפי קטגוריה, לפי דפי מאפיינים או לפי סדר אלפביתי.


תוכן העניינים