השתמש בדף תנאי מיחזור של אשף עריכת הגדרות מיחזור של מאגר יישומים כדי להגדיר את IIS להפעיל מחדש מעת לעת תהליכי עובד במאגר יישומים. דף זה יכול לסייע לך לשחזר משאבי מערכת רבי ערך כדי לנהל טוב יותר תהליכי עובד פגומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מרווחי זמן סדירים (בדקות)

בחר באפשרות זו כדי לציין מרווח זמן, בדקות, שבו ברצונך ש- IIS ימחזר את תהליך העובד. עליך לבחור באפשרות זו אם ברשותך יישום שגורם לבעיות כאשר הוא פועל במשך זמן רב. על בסיס מה שידוע לך אודות היישום, עליך להגדיר את הערך כך שיהיה קטן ממשך הזמן שחלף לפני שאירע כשל ביישום.

מספר קבוע של בקשות

בחר באפשרות זו כדי לציין את מספר הבקשות שאחריו ברצונך ש- IIS ימחזר את תהליך העובד. עליך לבחור באפשרות זו אם ברשותך יישום שגורם לבעיות לאחר שהמערכת מגיעה למספר מסוים של בקשות. על בסיס מה שידוע לך אודות היישום, עליך להגדיר את הערך כך שיהיה קטן ממספר הבקשות שעובדו לפני שאירע כשל ביישום.

זמנים ספציפיים

בחר באפשרות זו כדי לציין זמן שעה, או שעות, שבו ברצונך ש- IIS ימחזר את תהליך העובד בתקופה של 24 שעות. לדוגמה, כדי למחזר תהליך עובד בשעה 4:30 בבוקר ובשעה 16:30 אחה"צ, הזן 4:30 , 16:30. הזמן שתציין משתמש בשעון המקומי בשרת האינטרנט. תוכל לבחור באפשרות זו אם ברשותך יישום שגורם לבעיות כאשר הוא פועל במשך זמן רב, וברצונך למחזר את מאגר היישומים בשעה ספציפית, כגון בשעה מאוחרת בלילה או מוקדמת בבוקר, כדי למנוע השפעה שלילית על משתמשים. על בסיס מה שידוע לך אודות היישום, עליך להגדיר את מרווח הזמן כך שיהיה מספיק תדיר כדי למנוע כשל של היישום.

שימוש בזיכרון וירטואלי (ב- KB)

בחר באפשרות זו כדי לציין את המספר המרבי של קילו-בתים של הזיכרון הווירטואלי המשותף של המערכת, שיכול להיות בשימוש על-ידי תהליך עובד לפני ביצוע מיחזור של תהליך זה. תוכל לבחור באפשרות זו כאשר תבחין בעלייה קבועה בזיכרון הווירטואלי הנמצא בשימוש על-ידי השרת. מצב זה עשוי לציין כי יישום שומר זיכרון פעמים מרובות, וכך גורם לפיצול ערימת הזיכרון. הזנת ערך גבוה מדי עלולה לפגוע במידה משמעותית בביצועי המערכת. תחילה, עליך להגדיר את סף הזיכרון הווירטואלי לערך קטן מ- 70 אחוז מהזיכרון הווירטואלי הזמין, ולאחר מכן לכוונן את ההגדרה אם יש צורך בכך.

שימוש בזיכרון פרטי (ב- KB)

בחר באפשרות זו כדי לציין את המספר המרבי של קילו-בתים של הזיכרון הפיזי המערכת המוקצה באופן פרטי, שיכול להיות בשימוש על-ידי תהליך עובד לפני ביצוע מיחזור של התהליך. תוכל לבחור באפשרות זו כאשר ברשותך יישום עם דליפת זיכרון. הזנת ערך גבוה מדי עלולה לפגוע במידה משמעותית בביצועי המערכת. תחילה, עליך להגדיר ערך זה לערך קטן מ- 60 אחוז מהזיכרון הפיזי הזמין בשרת, ולאחר מכן לכוונן הגדרה זו אם יש צורך בכך.

למידע נוסף


תוכן העניינים