השתמש בדף התכונות עיון בספריות FTP כדי לשנות את הגדרות התוכן עבור עיון בספריה בשרת ה- FTP. בעת קביעת תצורה של עיון בספריות, כל הספריות ישתמשו באותן הגדרות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

סגנון רישום ספריות

ציון התבנית שבה יש להשתמש בעת רישום התוכן של ספריה. האפשרויות הן:

  • MS-DOS - הצגת קבצים ותיקיות באמצעות תבנית MS-DOS.

  • UNIX - הצגת הקבצים והתיקיות באמצעות תבנית UNIX.

ספריות וירטואליות

ציון אם יש להציג ספריות וירטואליות בעת רישום התוכן של ספריה. אם אפשרות זו מופעלת ספריות וירטואליות מוצגות, אחרת, ספריות וירטואליות מוסתרות.

בתים זמינים

ציון אם יש להציג את הבתים הזמינים בעת רישום התוכן של ספריה.

הערה

הבתים הזמינים המפורטים משקפים את הגודל שנותר בדיסק או את הבתים הזמינים שנותרו אם מיכסה ברמת הדיסק או מיכסה ברמת תיקיה מוגדרת כזמינה.

שנים בנות ארבע ספרות

ציון תבנית השנה שבה יש להשתמש בעת הצגת תאריך השינוי האחרון עבור כל קובץ. אם אפשרות זו מופעלת, תאריכים מוצגים עם שנים בנות ארבע ספרות; אחרת תאריכים מוצגים עם שנים בנות שתי ספרות.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

החלת שינויים על דף התכונות עיון בספריית FTP.

ביטול

ביטול השינויים בדף התכונות עיון בספריית FTP.

הערה

בנוסף לקביעת ההגדרות עבור עיון בספריות בשרת FTP, באפשרותך להשתמש בתכונה 'הודעות FTP' כדי להתאים אישית את ההודעות המוצגות כאשר משתמשים ניגשים לשרת FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים