השתמש בדף הגדרת תנאי מעקב של האשף הוספת כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה או עריכת כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה כדי להגדיר תנאי מעקב עבור כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה. תנאי מעקב זה מאפשר ללכוד אירועי מעקב עבור בקשה שנכשלה ולרשום אירועי מעקב אלה, כאשר הם מתרחשים, ללא צורך ליצור מחדש את השגיאה.

אם צוין יותר מתנאי מעקב אחד, התנאי הראשון שיתקיים יצור את קובץ יומן המעקב עבור הבקשה שנכשלה. לדוגמה, אם תקבע תצורה של כלל מעקב לרישום בקשות שיוצרות קוד מצב 404 ובקשות שנמשכות ארבע שניות או יותר, יומן המעקב ייווצר כאשר התנאי הראשון מבין התנאים הבאים מתקיים:

  • בקשה יוצרת קוד מצב 404.

  • בקשה נמשכת יותר מארבע שניות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

קודי מצב

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך שתגובות שיוצרות את קוד המצב (ובאופן אופציונלי, קוד מצב המשנה) של HTTP שצוין יירשמו באירוע מעקב. בתיבה המתאימה, הקלד את קוד המצב או קודי המצב שאחריהם ברצונך לעקוב. הפרד בין קודי מצב מרובים באמצעות פסיקים (,) בין כל קוד, או הקלד טווח קודי מצב באמצעות מקף (-) בין שני קודים. באפשרותך גם למקד את קודי המצב באמצעות קודי מצב משניים, כגון 404.2 או 404.3.

משך זמן (זמן בשניות)

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים החורגים ממרווח הזמן המוקצה לבקשה כדי להשלים את העיבוד. בתיבה המתאימה, הקלד את הזמן המרבי, בשניות, שבו בקשה יכולה להתבצע.

חומרת האירוע

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך לעקוב אחר אירועים בהתבסס על דרגת החומרה. ברשימה המתאימה, בחר באחת מדרגות החומרה של אירועים שלהלן, שאחריה ברצונך לעקוב:

  • שגיאה - הצגת מידע אודות רכיבים הנתקלים בשגיאה ואינם יכולים להמשיך לעבד בקשות. שגיאות אלה מציינות בדרך כלל בעיה בצד השרת.

  • שגיאה קריטית: מידע אודות פעולות שעלולות לגרום להפסקת תהליך.

  • אזהרה - הצגת מידע אודות רכיבים הנתקלים בשגיאה אך יכולים להמשיך לעבד את הבקשה.

למידע נוסף


תוכן העניינים