Du använder sidan Definiera spårningsvillkor i guiden Lägg till regler för spårning av misslyckade begäranden eller Redigera regler för spårning av misslyckade begäranden för att definiera villkor för regler för spårning av misslyckade begäranden. Med dessa spårningsvillkor kan du fånga spårningshändelser för en misslyckad begäran och logga dessa händelser allteftersom de inträffar, utan att felet ska behöva upprepas.

Om mer än ett spårningsvillkor anges skapas loggfilen för spårning av misslyckade begäranden när det första villkoret uppfylls. Till exempel, om du konfigurerar ett spårningsvillkor för att logga begäranden som genererar statuskod 404 och begäranden som tar fyra sekunder eller längre så genereras spårningsloggen när det första av följande villkor uppfylls:

  • En begäran genererar statuskod 404.

  • En begäran tar längre än fyra sekunder.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Statuskod(er)

Välj det här alternativet när du vill att en spårningshändelse ska loggas för svar som genererar angiven HTTP-statuskod (och vid behov en understatuskod). I motsvarande ruta skriver du in en eller flera statuskoder du vill spåra. Om du skriver in flera statuskoder, avgränsa dem med kommatecken (,) eller skriv in ett statuskodintervall genom att använda bindestreck (-) mellan två koder. För att förfina spårningen kan du använda understatuskoder, t.ex. 404.2 eller 404.3.

Tidsåtgång (i sekunder)

Välj det här alternativet när du vill spåra händelser som överstiger det tidsintervall som har allokerats till begäran för genomförande av bearbetningen. I motsvarande ruta, skriv in den maximala tiden i sekunder en begäran får ta.

Allvarlighetsgrad

Välj det här alternativet när du vill spåra händelser utifrån allvarlighetsgrad. I den motsvarande listan, välj en av följande allvarlighetsgrader som spårningen ska göras utifrån:

  • Fel: Här anges information om komponenter som stöter på ett fel och inte kan fortsätta att bearbeta begäranden. De här felen indikerar vanligtvis ett fel på servern.

  • Allvarliga fel: Här anges information om åtgärder som kan orsaka att en process avslutas.

  • Varning: Här anges information om komponenter som stöter på ett fel men som ändå kan fortsätta att bearbeta begärandet.

Se även


Innehåll