Du använder funktionssidan FTP-meddelanden för att ändra inställningarna för meddelanden som skickas när en användare ansluter till FTP-platsen.

Lista för element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Hindra standardbanderoll

Anger om standardidentifieringsrubriken för FTP-servern ska visas eller inte. Om detta är aktiverat visas standardrubriken, annars inte.

OBS

Om Hindra standardbanderoll är aktiverad och ett rubrikmeddelande inte har angivits i Banderoll visar FTP-servern en tom rubrik när en FTP-klient ansluter till servern.

Hantera användarvariabler i meddelanden

Anger om en specifik uppsättning användarvariabler ska visas i FTP-meddelanden eller inte. Om detta är aktiverat visas användarvariabler i FTP-meddelanden, annars visas all meddelandetext när den anges. Följande användarvariabler stöds:

  • %BytesReceived% - Antalet byte som skickats från servern till klienten för aktuell session.

  • %BytesSent% - Antalet byte som skickats från klienten till servern för aktuell session.

  • %SessionID% - Den unika identifieraren för aktuell session.

  • %SiteName% - Namnet på FTP-platsen som är värd för aktuell session.

  • %UserName% - Kontonamnet för inloggad användare.

Visa detaljerade meddelanden för lokala begäranden

Anger om detaljerade felmeddelanden ska visas när FTP-klienten ansluter till FTP-servern på själva servern. Om detta är aktiverat visas detaljerade felmeddelanden endast för den lokala värden, annars visas detaljerade felmeddelanden inte.

OBS

Detaljerade felmeddelanden visas endast för den lokala värden.

Informationssida

Anger meddelandet FTP-servern visar när FTP-klienter ansluter till FTP-servern första gången.

OBS

Som standard är meddelandet tomt. Om Hindra standardbanderoll är aktiverad och ett rubrikmeddelande inte har angivits i Banderoll visar FTP-servern en tom rubrik när en FTP-klient ansluter till servern.

Välkommen

Anger meddelandet FTP-servern visar när FTP-klienter har loggat in på FTP-servern.

OBS

Som standard är meddelandet tomt.

Avsluta

Anger meddelandet FTP-servern visar när FTP-klienter loggar ut från FTP-servern.

OBS

Som standard är meddelandet tomt.

Maximalt antal anslutningar

Anger meddelandet FTP-servern visar när klienter försöker ansluta och det inte går eftersom det maximalt tillåtna antalet klientanslutningar för FTP-tjänsten har uppnåtts.

OBS

Som standard är meddelandet tomt.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Ångrar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Obs!

Utöver att konfigurera inställningarna för meddelanden som visas på FTP-servern när en användare ansluter till FTP-platsen, kan du använda funktionssidan FTP-katalogbläddring för att anpassa innehållsinställningarna för katalogbläddring på FTP-servern.

Se även


Innehåll