Du kan använda sidan FTP-auktoriseringsregler för att hantera listan över Tillåt- och Neka-regler som styr åtkomsten till innehållet. Reglerna visas i en lista och du kan ändra ordningen på dem för att bevilja åtkomst för vissa användare samtidigt som du nekar åtkomst för andra. Du kan dessutom använda sidan FTP-auktoriseringsregler för att visa information om andra regler som t.ex. läge, användare, roller eller behörigheter.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Läge

Visar regeltypen. Värdet kan vara antingen Tillåt eller Neka. Läge-värdena indikerar om regeln är avsedd att tillåta eller neka åtkomst till innehållet.

OBS

Om en roll, användare eller grupp specifikt nekats åtkomst enligt en regel kan denna inte beviljas åtkomst genom en annan regel. För att bevilja åtkomst måste du skapa reglerna så att Tillåt-regeln står överst i listan.

Användare

Visar användarnamnen eller användargrupperna som regeln gäller för.

Roller

Visar Microsoft Windows-rollen eller .NET-rollerna som regeln gäller för, t.ex. rollen Administratör.

Behörigheter

Visar FTP-behörigheterna som regeln gäller för, t.ex. läs- eller skrivbehörighet.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till regel för Tillåt

Öppnar dialogrutan Lägg till auktoriseringsregel för Tillåt så att du kan skapa en regel för Tillåt.

Lägg till regel för Neka

Öppnar dialogrutan Lägg till auktoriseringsregel för Neka så att du kan skapa en regel för Neka.

Redigera

Låter dig redigera vald regel.

Ta bort

Tar bort vald regel.

Obs!

När du konfigurerar inställningarna för FTP-auktorisering bör du även konfigurera inställningarna för FTP-autentisering.

Se även


Innehåll