Du använder funktionssidan FTP-autentisering om du vill konfigurera de autentiseringsmetoder FTP-klienterna kan använda för att få tillgång till ditt innehåll. Du kan sortera den här listan efter namn, status eller typ genom att klicka på motsvarande kolumnrubrik. Med hjälp av den nedrullningsbara listan Gruppera efter kan du även gruppera autentiseringsfunktioner efter typ eller status.

Inga autentiseringsmetoder är som standard aktiverade. Du måste aktivera en autentiseringsmetod om du vill låta FTP-användare komma åt ditt innehåll. Det finns två olika autentiseringsmetoder: inbyggda och anpassade.

 • Inbyggda autentiseringsmetoder är befintliga delar av FTP-servern. Dessa autentiseringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras, men de kan inte tas bort från FTP-servern.

 • Anpassade autentiseringsmetoder implementeras via en installerbar komponent. Dessa autentiseringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras och de kan läggas till eller tas bort från FTP-servern.

  OBS

  Om du klickar på Anpassade providers i listan över uppgifter visas dialogrutan Dialogrutan Anpassa FTP-providers.

  OBS

  Grundläggande autentisering fungerar med användarisoleringen Active Directory (AD). Om du aktiverar anpassad autentisering eller någon annan form av autentisering när AD-användarisolering redan är aktiverat, fungerar dock inte den andra autentiseringsformen. Mer information om FTP-användarisolering och AD-användarisolering finns i Konfigurera FTP 7-användarisolering (sidan är eventuellt på engelska).

  OBS

  "FTP" och "Anonym" är reserverade ord. Du kan inte skapa IIS-hanteraren-användarkonton som innehåller dessa namn.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Anonym autentisering

Anonym autentisering är en inbyggd autentiseringsmetod, med vilken en användare kan få tillgång till offentligt material genom att ange ett anonymt användarnamn och lösenord. Anonym autentisering är som standard inaktiverat .

OBS

Du använder anonym autentisering om du vill att alla klienter som besöker din FTP-plats ska kunna se dess innehåll.

ASP.NET-autentisering

ASP.NET-autentisering är en anpassad autentiseringsmetod som kräver att användaren anger ett giltigt .NET-användarnamn och -lösenord för att få tillgång till innehållet. .NET-kontot kan vara från en ASP.NET-användardatabas som delas med ditt webbinnehåll eller från en separat ASP.NET-användardatabas.

OBS

ASP.NET-autentisering kräver att en leverantör och eventuellt en anslutningssträng konfigureras för åtkomst till en ASP.NET-användardatabas.

Grundläggande autentisering

Grundläggande autentisering är en inbyggd autentiseringsmetod som kräver att användaren anger ett giltigt Windows-användarnamn och -lösenord för att få tillgång till innehållet. Användarkontot kan vara lokalt för FTP-servern eller ett domänkonto.

OBS

Vid grundläggande autentisering överförs okrypterade lösenord över nätverket. Du bör endast använda grundläggande autentisering om du vet att anslutningen mellan klienten och servern är skyddad med SSL.

Autentisering av IIS-hanteraren

IIS-hanteraren-autentisering är en anpassad autentiseringsmetod som kräver att användaren anger ett giltigt IIS-hanteraren-användarnamn och -lösenord för att få tillgång till innehållet. IIS-hanteraren-autentisering kräver att hanteringstjänsten för IIS är installerad och konfigurerad att använda både Windows- och IIS-hanteraren-autentiseringsuppgifter. (Hanteringstjänsten för IIS behöver inte vara igång när du använder IIS-hanteraren-autentisering.)

OBS

IIS-hanteraren-autentisering överför okrypterade lösenord över nätverket. Du bör endast använda IIS-hanteraren-autentisering om du vet att anslutningen mellan klienten och servern är skyddad med SSL.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Anpassa providers

Öppnar dialogrutan Anpassa providers så att du kan aktivera standardinställningen för anpassade providers eller dina egna anpassade providers.

Aktivera

Aktiverar markerad provider. Det här alternativet är endast tillgängligt om markerad provider är inaktiverad.

Inaktivera

Inaktiverar markerad provider. Det här alternativet är endast tillgängligt om markerad provider är aktiverad.

Redigera

Gör att du kan redigera inställningar för inbyggda providers.

OBS

För att kunna redigera inställningar för anpassade providers måste du öppna dialogrutan Anpassa providers på global nivå och klicka på Redigera.

Ta bort

Tar bort markerad provider. Det här alternativet är inte tillgängligt för inbyggda providers.

Obs!

När du konfigurerar inställningarna för FTP-autentisering bör du även konfigurera inställningarna för FTP-auktorisering.

Se även


Innehåll