Använd dialogrutorna Lägg till FastCGI-program och Redigera FastCGI-program för att lägga till eller redigera allmänna egenskaper och bearbetningsegenskaper för ett program.

För mer information om FastCGI-program, se Sidan FastCGI-inställningar.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Fullständig sökväg

Anger den fysiska sökvägen till processens körfil som ska användas i FastCGI-programpoolen.

Klicka här för att hitta den fysiska platsen för FastCGI-processens körfil.

Argument

Anger kommandoradsargumenten som skickas till FastCGI-processen. Dessa argument kan användas för att unikt identifiera en FastCGI-processpool i fall där det finns flera FastCGI-processpooler för en enda processkörfil.

EnvironmentVariables

Anger den samling med miljövariabler som ska ställas in för processens körbara program. Denna egenskap är valfri. Klicka på knappen Bläddra () för att öppna Samlingsredigeraren för miljövariabler, där du kan lägga till och ta bort medlemmar och ange egenskapsvärden. För mer information, se UI-hjälpsidan Dialogrutan Redigeraren för miljövariabler.

InstanceMaxRequests

Styr FastCGI-processens återvinning. Anger det högsta antalet begäranden som ett FastCGI-program tillåts hantera innan processen återvinns. Standardvärdet är 200.

MaxInstances

Anger det högsta antalet FastCGI-processer som tillåts i programprocesspoolen för valt FastCGI-program. Detta antal motsvarar även det högsta antalet samtidiga begäranden som FastCGI-programmet kan hantera. Standardvärdet är 4.

För endast operativsystemen Windows® 7 och Windows Server® 2008 R2 väljer IIS automatiskt det optimala antalet FastCGI-processer för aktuell körmiljö om egenskapen MaxInstances ställs in på 0.

ActivityTimeout

Anger den längsta tid som en FastCGI-process för programmet tillåts att köras utan att kommunicera med IIS innan processens tidsgräns uppnås. Denna timeout kan användas för att känna av och stänga av processer som har hängt sig. Standardvärdet är 30 (sekunder).

FlushNamedpipe

Anger om den namngivna pipen rensas efter varje begäran och innan man stänger av programmet. Om namngiven pipe rensas ställs värdet in på sant. Standardvärdet är falskt. Denna egenskap tillämpas endast om protokollet för namngiven pipe används.

Protokoll

Anger vilket protokoll som ska användas för att kommunicera med FastCGI-processen. De möjliga värdena för egenskapen Protokoll är 0 (namngiven pipe) eller 1 (TCP). Standardvärdet är 0 (namngiven pipe).

IdleTimeout

Anger det tidsintervall som en FastCGI-process för programmet får vara inaktiv. Efter denna tid avslutas den inaktiva processen. Standardvärdet är 300 (sekunder).

QueueLength

Anger det högsta antalet begäranden som ställs i kö för FastCGI-programpoolen. När kön är full ger efterföljande begäranden klienterna HTTP-felkoden 503 (Tjänsten är inte tillgänglig). Detta anger att programmet är för belastat. Standardvärdet är 1000.

RapidFailPerMinute

Anger antalet FastCGI-processfel som tillåts under en minut innan FastCGI-hanteraren sätter processen offline. Standardvärdet är 10.

RequestTimeout

Anger den längsta tid som tillåts för en begäran till programmet. Om en FastCGI-process tar längre tid än den angivna tiden för en enda begäran kommer den att avslutas. Standardvärdet är 90 sekunder.

MonitorChangesTo

Denna egenskap gäller endast för operativsystemen Windows 7 och Windows Server® 2008 R2.

Anger sökväg till en fil. Ändringar i denna fil utlöser återvinning av FastCGI-processer. Du kan ange den absoluta sökvägen och även den sökväg som är relativ till FastCGI-körfilens plats.

stderrMode

Denna egenskap gäller endast för operativsystemen Windows 7 och Windows Server® 2008 R2.

Anger hur fel som rapporteras av en FastCGI-process ska hanteras. Följande alternativ finns:

  • ReturnStderrIn500 – Denna modul ställer in statuskoden på 500 och skickar det som tas emot på STDERR som ett svar. Detta är standardvärdet som har samma beteende som IIS.

  • ReturnGeneric500 – Denna modul ställer in statuskoden på 500, men returnerar ett allmänt 500. Denna konfiguration är användbar om du vill aktivera detaljerad felloggning för en server men inte vill returnera dessa fel till användarna.

  • IgnoreAndReturn200 – Denna modul skickar det som tas emot på STDOUT som ett svar med statuskoden 200. Texten på STDERR-strömmen ignoreras. Denna egenskap är användbar om du vill använda felsökningsuttryck i spårningssyfte.

  • TerminateProcess – Denna modul avslutar FastCGI-processen och returnerar det allmänna felmeddelandet 500.


Innehåll