Du använder funktionssidan Komprimering för att få snabbare överföringstider mellan IIS och komprimeringsaktiverade webbläsare. Komprimering är bra om din webbplats använder mycket bandbredd eller om du vill använda bandbredden med effektivt. Komprimering kan också förbättra prestandan om din nätverksbandbredd är begränsad, t.ex. p.g.a. mobiltelefonklienter. Komprimering ger även högre prestanda i datacentermiljö.

IIS har följande komprimeringsalternativ:

  • Endast statiska filer

  • Endast dynamiskt programsvar

  • Både statiska filer och dynamiska programsvar

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Aktivera statisk innehållskomprimering

Här konfigureras IIS för komprimering av statiskt innehåll.

OBS

Till skillnad från dynamiska svar kan komprimerade statiska svar cachelagras på disk över ett flertal begäranden utan att CPU-resurserna försämras. Vid nästa begäran kan en komprimerad fil hämtas från disken, vilket förbättrar prestandan eftersom CPU:n inte behöver komprimera filen på nytt.

Aktivera komprimering av dynamiskt innehåll

Här konfigureras IIS för komprimering av dynamiskt innehåll.

OBS

Komprimering av dynamiska programsvar kan påverka CPU-resurserna eftersom IIS inte cachelagrar komprimerade versioner av dynamiska utgående data. Om komprimeringen är aktiverad för dynamiska svar och IIS tar emot en begäran som avser en resurs med dynamiskt innehåll komprimeras svaret som IIS skickar på nytt varje gång begäran görs. Eftersom dynamisk komprimering förbrukar betydande CPU-tid och minnesresurser ska du endast använda den på servrar som har klienter med långsamma nätverksanslutningar, men som kan avvara CPU-tid.

Komprimera endast filer större en (i byte)

Här definieras den minsta filstorleken du vill att IIS ska komprimera. Standardstorleken är 256 byte.

OBS

Det här alternativet är bara tillgängligt på servernivå.

Katalog för cachelagring

Här definieras sökvägen till en lokal katalog där statiska filer cachelagras efter att de komprimerats, antingen tills dess de löper ut eller tills innehållet ändras. Av säkerhetsskäl måste denna temporära katalog finnas på en lokal enhet i en NTFS-formaterad partition. Katalogen kan inte komprimeras och bör heller inte delas.

OBS

Den här rutan är bara tillgänglig på servernivå.

Max diskutrymme per programpool (i MB)

Här anges det maximala utrymme, i megabyte, du vill IIS ska använda vid komprimering av statiskt innehåll. När du definierat den här inställningen tömmer IIS den temporära katalogen automatiskt när den angivna gränsen nåtts. Standardgränsen är 100 MB per programpool.

OBS

Det här alternativet är bara tillgängligt på servernivå.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll