Du använder sidan Välj spårningsproviders i guiden Lägg till regler för spårning av misslyckade begäranden eller Redigera regler för spårning av misslyckade begäranden för att definiera vad som ska spåras i en webbadress. Detta omfattar spårningsprovider(s), utförlighetsnivå samt område(n) som providern ska spåra.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Providers

Här definieras det funktionella området för spårningen. Du kan ange en eller flera av följande spårningsproviders:

 • ASP - När du vill spåra start och slutförande av körning av en ASP-begäran.

 • ASP.NET - När du vill se övergångar till och från förvaltad kod. Detta innefattar alla begäranden för *.aspx-filer och eventuella begäranden som passerar genom förvaltade moduler, till exempel statiska filer som används för formulärbaserad autentisering.

 • ISAPI Extension - När du vill spåra övergången av en begäran till och från en ISAPI-extension-process.

 • WWW Server - När du vill spåra begäranden genom IIS-arbetsprocessen.

Utförlighet

Anger mängden data varje provider ska rapportera till spårningsloggen. Utförlighetsnivåerna är inkluderande, vilket innebär att om du t.ex. väljer Fel så kommer Fel, Allvarliga fel och Allmänna händelser inkluderas i loggfilen. Du kan ange en eller flera av följande utförlighetsnivåer:

 • Allmänt - Här anges kontextinformation för en begäran. I t.ex. IIS 7, IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START loggas URL och verb för begäran.

 • Allvarliga fel - Här anges information om åtgärder som kan orsaka att en process avslutas eller är på väg att orsaka att en process avslutas.

 • Fel - Här anges information om komponenter som systemet försöker köra på servern, men som stöter på ett fel och inte kan fortsätta att bearbeta begäranden. Dessa fel resulterar ofta i att bearbetningen av begäranden avslutas p.g.a. någon typ av fel. Ett exempel på detta är autentiseringshändelser.

 • Varningar - Här anges information om komponenter som systemet försöker köra på servern, och som stöter på ett fel men kan fortsätta att bearbeta begäranden.

 • Information - Här ges allmän information om begäranden.

 • Utförligt - Här ges detaljerad information om begäranden.

Områden

Här anges områden där providern ska spåra.

Om den provider som valts är ASP.NET-spårningsprovidern väljer du ett eller flera av följande områden för spårning:

 • Infrastruktur - När du vill spåra händelser som i första hand är knutna till in- och utgång till och från olika delar av ASP.NET-infrastrukturen.

 • Modul - När du vill spåra händelser som loggas när en begäran kommer in till och lämnar olika HTTP-pipelinemoduler. Detta område används även för att fånga spårningshändelser för förvaltade moduler.

 • Sida- När du vill generera spårningshändelser knutna till exekvering av specifika ASP.NET-sidrelaterade händelser, t.ex. Page_Load. Detta område används även för att fånga Trace.Write- och Trace.Warn-händelser för ASP.net-sidor.

 • AppServices - När du vill spåra de händelser som loggas som en del av den nya programtjänstfunktionen.

Om den provider som valts är spårningsprovidern för WWW Server väljer du ett eller flera av följande områden för spårning:

 • Autentisering - När du vill spåra autentiseringsförsök, inklusive namnet på autentiserad användare, autentiseringsschema (anonyma, grundläggande eller övriga) samt autentiseringsförsökets resultat (lyckat, misslyckat, fel osv.).

 • Säkerhet - Om du vill generera spårningshändelser när begäranden avvisas av den server som kör IIS av säkerhetsskäl, t.ex. om en klients begäran om tillgång till en resurs nekas.

 • Filter - När du vill bestämma hur lång tid det tar för ett ISAPI-filter att bearbeta begäranden.

 • Statisk fil - När du vill spåra hur lång tid det tar för begäranden om statiska filer att slutföras, eller för att se hur filtren kan ändra begäranden.

 • CGI - När en begäran görs av en CGI-fil och du vill generera spårningshändelser.

 • Komprimering - När ett svar komprimeras och du vill generera spårningshändelser.

 • Cache - När du vill generera spårningshändelser för cacheåtgärder knutna till begäran.

 • Meddelanden om begäran - När du vill fånga in alla meddelanden om begäran, både vid in- och utgång.

 • Modul - När du vill spåra händelser som loggas när en begäran kommer in till och lämnar olika HTTP-pipelinemoduler. Detta område används även för att fånga spårningshändelser för förvaltade moduler.

Se även


Innehåll