Du använder sidan Behörighetsregler för att hantera listan över Tillåt- och Neka-regler som styr åtkomsten till ditt webbinnehåll.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Läge

Visar regeltypen. Värdet kan vara antingen Tillåt eller Neka. Läge-värdena indikerar om regeln är avsedd att tillåta eller neka åtkomst till innehållet.

OBS

   Om en roll, användare eller grupp specifikt nekats åtkomst enligt en regel kan denna inte beviljas åtkomst genom en annan regel.

Användare

Visar den användartyp, de användarnamn eller de användargrupper som regeln gäller för.

Roller

Visar Microsoft Windows-rollen eller -rollerna som regeln gäller för, t.ex. rollen Administratör.

Verb

Här visas det eller de HTTP-verb regeln gäller för, t.ex. GET eller POST.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till regel för Tillåt

Öppnar dialogrutan Lägg till regel för Tillåt där du kan definiera regler för åtkomst till innehållet.

Lägg till regel för Neka

Öppnar dialogrutan Lägg till regel för Neka där du kan definiera regler för åtkomst till innehållet.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera autentiseringsregel som ger tillgång eller Redigera autentiseringsregel som nekar tillgång där du kan redigera autentiseringsregler. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll