Du använder funktionssidan Sidor och kontroller för att konfigurera inställningar för ASP.NET-sidor och -kontroller. Dessa inställningar styr hanteringen av ASP.NET-sidor, bestämmer hur ASP.NET-sidor och -kontroller ska kompileras på servern, definierar namnområdena för varje sida och definierar inställningarna för sessionstillstånd och valideringstjänster.

Använd listan Visa för att välja ett av följande alternativ för hur inställningarna visas: Egna namn, Konfigurationsnamn eller Båda namnen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Buffert [buffer]

Här anges ett värde (sant eller falskt) som anger om .aspx-sidor och .ascx-kontroller ska använda svarsbuffring. Standardvärdet är True.

Huvudsidsfilen [masterPageFile]

Här anges sökvägen till huvudsidan i förhållande till den lokala konfigurationsfilen.

Formatmallstema [styleSheetTheme]

Här anges namnet på mappen "named theme" som ska användas för att tillämpa temat före kontrolldeklarationer. Detta skiljer sig från temats attribut, som definierar det tema som ska tillämpas efter kontrolldeklarationerna.

Tema [theme]

Här anges namnet på det tema som används för sidor som ligger inom konfigurationsfilens räckvidd. Det angivna temat måste antingen finnas som ett programtema eller ett globalt tema. Om temat inte finns kastas ett HttpException-undantag.

Aktivera autentiserad visningsstatus [enableViewStateMAC]

Här anges genom ett värde (sant eller falskt) om ASP.NET ska köra en kod för meddelandeautentisering (MAC) för sidans visningsstatus när sidan skickas tillbaka från klienten. Standardvärdet är True.

Aktivera visningsstatus [enableViewState]

Här anges ett värde (sant eller falskt) som indikerar om visningsstatus är aktiverad, inaktiverad eller skrivskyddad. Standardvärdet är True.

Maximal fältlängd för sidstatus [maxPageStateFieldLength]

Här anges det maximala antalet tecken ett fält för visningsstatus får innehålla.

Grundtyp för sidor [pageBaseType]

Här anges grundtypen som används när sidorna endast är fristående. Detta åsidosätts genom attributet inherits i en fristående fil.

Grundtyp för användarkontroller [userControlBaseType]

Anger en klass med bakomliggande kod som användarkontroller ärver som standard.

Kompileringsläge [compilationMode]

Här anges om en ASP.NET-sida eller -kontroll ska kompileras vid körning.

Namnområden [namespaces]

Här definieras en samling importanvisningar som används vid förkompilering av sammansättning.

Aktivera sessionstillstånd [allowSessionState]

Här anges ett värde (sant eller falskt) för att specificera om sessionstillståndet ska vara aktiverat, inaktiverat eller skrivskyddat. Standardvärdet är True.

Validera begäran [validateRequest]

Här anges ett värde (sant eller falskt) som bestämmer om ASP.NET ska granska indata från webbläsaren för att upptäcka farliga värden. Standardvärdet är True.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar du gjort på funktionssidan.

Registrera kontroller

Öppnar funktionssidan Kontroller där du kan lägga till och redigera anpassade kontroller.

Se även


Innehåll