Du använder dialogrutan Lägg till webbplats för att lägga till nya webbplatser på din webbserver. Webbplatser har bindningar som består av portnummer, en IP-adress och ett eller flera valfria värdnamn.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Platsnamn

Ange ett eget namn för webbplatsen. Det egna namnet visas i trädet i IIS-hanteraren och kan ändras senare om du vill byta webbplatsens namn .

OBS

Webbplatsnamnet måste vara unikt, eftersom flera webbplatser inte kan ha samma namn på en IIS 7-webbserver.

Programpool

Visar den programpool som valts för webbplatsen. När du anger ett webbplatsnamn skapas en ny programpool med samma namn som platsen (max 64 tecken). Programpoolen konfigureras att använda .NET Framework-versionen 2.0 och det inbyggda pipeline-läget som standard. Du kan redigera inställningarna för programpoolen senare eller välja en annan programpool för webbplatsen.

Välj

Öppnar dialogrutan Välj programpool där du kan välja en programpool som webbplatsen ska köras i.

Fysisk sökväg

Ange den fysiska sökvägen till den plats där webbplatsens innehåll lagras. Innehållet kan finnas på den lokala datorn eller komma från en fjärrkatalog eller delad resurs. Om ditt innehåll lagras på den lokala datorn anger du den fysiska sökvägen, t.ex. C:\Content. Om ditt innehåll lagras på en delad fjärresurs anger du UNC-sökvägen (Universal Naming Convention), t. ex. \\Server\Share.

Du kan även klicka på dialogrutan Anslut som för att ange autentiseringsuppgifter för att ansluta till den fysiska sökvägen. Om du inte tillhandahåller autentiseringsuppgifter kommer webbservern att använda direktautentisering. Detta innebär att innehållet kan kommas åt via programmets användaridentitet och konfigurationsfiler kan kommas åt via programpoolens identitet.

Öppnar dialogrutan Välj mapp där du kan välja fysisk sökväg till webbplatsens innehåll.

Anslut som

Öppnar dialogrutan Anslut som där du kan välja hur anslutningen ska ske till sökvägen som du angav i rutan Fysisk sökväg. Programanvändare (direktautentisering) är valt som standard.

Testa inställningar

Öppnar dialogrutan Testa inställningar där du kan se en lista med testresultat för att kontrollera om sökvägsinställningarna är giltiga.

Typ

Välj HTTP om du vill att webbplatsen ska ha en HTTP-bindning, eller HTTPS om du vill att den ska ha en SSL-bindning (Secure Sockets Layer).

IP-adress

Välj en IP-adress i listan IP-adress eller ange en IP-adress som användarna kan ansluta till webbplatsen med.

OBS

Procenttecknet (%) är inte ett giltigt tecken för IP-adresser. Om du anger en IPv6-adress med detta tecken kommer aktiveringstjänsten WAS (Windows Process Activation Service) inte att kunna starta webbplatsen eftersom bindningen är ogiltig. Länken för den lokala IPv6-adressen slutar till exempel med "%8". Om du kopierar denna adress från en ipconfig-begäran i ett kommandofönster och klistrar in den i rutan IP-adress i IIS-hanteraren måste du ta bort "%8"-delen från IP-adressen.

Om du väljer Alla ej tilldelade kommer den här webbplatsen att besvara begäranden för alla portens IP-adresser och valfritt värdnamn som du anger för denna webbplats, om inte en annan webbplats på servern har en bindning på samma port men med en specifik IP-adress.

I standardvärdet för webbplatsbindning anges t.ex. Alla ej tilldelade som IP-adress, 80 som Port och inget värdnamn. Om servern har en andra webbplats som heter Contoso med en bindning som har 172.30.189.179 som IP-adress på port 80 och inget värdnamn får Contoso ta emot alla HTTP-begäranden till port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, medan standardwebbplatsen fortsätter att ta emot HTTP-begäranden till port 80 på alla andra IP-adresser än 172.30.189.179.

Port

Ange porten som HTTP.sys måste lyssna på efter begäranden som görs till den här webbplatsen. Om du väljer HTTP i den nedrullningsbara listan Typ är standardporten 80. Om du väljer HTTPS i listan är standardporten 443. Om du anger en annan port än standardportarna måste klienterna ange portnummer i begäranden till servern, annars kan de inte ansluta till webbplatsen.

Värdnamn

Här anger du ett värdnamn om du vill tilldela ett eller flera värdnamn, som även kallas domännamn, till en dator som använder en enda IP-adress. Om du anger ett värdnamn måste klienterna använda detta namn i stället för IP-adressen för att ansluta till webbplatsen.

Om webbplatsen är tillgänglig på Internet anger du domännamnet på samma sätt som användare skriver in det i en webbläsare, till exempel www.contoso.com. Om din webbplats har mer än ett domännamn, som www.contoso.com och contoso.com måste du skapa en separat bindning för varje värdnamn.

Om din webbplats är tillgänglig på ett intranät behöver du inte ange ett värdnamn om användarna skriver in servernamnet i webbläsaren, t.ex. http://server_name. Om DNS-servern i din miljö är konfigurerad för att lagra andra namn för den här webbservern kan du skapa en separat bindning för varje värdnamn, så att användarna kan använda de andra namnen som lagrats på DNS-servern.

OBS

Värdnamnet som du konfigurerar för din webbplats kan se annorlunda ut i loggfilerna på grund av att HHTP.sys loggar värdnamn i punycode-krypterat format.

SSL-certifikat

Välj det SSL-certifikat du vill använda på webbplatsen. Listan SSL-certifikat visas endast om du valt HTTPS i Typ-listan.

OBS

För att lägga till eller konfigurera servercertifikat använder du funktionen Servercertifikat i IIS-hanteraren.

Visa

Öppnar dialogrutan Certifikat där du kan visa information om det certifikat som valts i listan SSL-certifikat. Knappen Visa visas endast om du väljer HTTPS i listan Typ och ett certifikat i listan SSL-certifikat.

Starta webbplatsen genast

Välj detta alternativ för att starta webbplatsen omedelbart efter att den skapats. När webbplatsen startats lyssnar den efter begäranden. Om du måste göra ändringar i konfigurationen, t.ex. ändringar som avser autentisering eller behörighet efter att webbplatsen skapats, vill du kanske vänta med att starta webbplatsen .

OBS

Om du anger en ogiltig bindning skapas webbplatsen, men den kan då inte startas förrän bindningen är färdig.

Se även


Innehåll