Använd sidan WebDAV-inställningar för att ändra inställningarna för WebDAV-funktionen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Tillåt okända MIME-typer

Anger om åtkomst är tillåten för innehållstyper som inte har explicita MIME-typer angivna.

Standard-MIME-typ

Anger vilken standard-MIME-typ som ska användas för innehållstyper som inte har explicita MIME-typer angivna.

Tillåt lås

Anger om WebDAV-lås stöds.

Låsarkiv

Anger vilken provider som ska användas när Internetklienter begär lås.

Kräv lås för att skriva

Anger om ett lås krävs innan Internetklienter kan spara dokument på servern.

Tillåt anonyma egenskapsfrågor

Anger om Internetklienter kan begära egenskaper anonymt.

Tillåt anpassade egenskaper

Anger om anpassade egenskaper stöds.

OBS

Filsystemsegenskaper stöds alltid (t.ex. filstorlek, datum för senaste ändring, etc.)

Tillåt egenskapsfrågor med oändligt djup

Anger om Internetklienter kan begära egenskaper för innehåll som är djupare än aktuell överordnad och underordnad samling.

OBS

Egenskapsfrågor med oändligt djup kan förbruka en stor del av systemets bearbetningstid innan de är slutförda.

Egenskapslagring

Öppnar dialogrutan Samlingsredigeraren – Namnområde som du använder för att ange egenskapsproviders för WebDAV XML-namnområden.

Tillåt filtrering av filtillägg

Anger om begärandefiltreringsinställningar för filnamnstilläggen gäller för WebDAV-begäranden.

Viktigt!

Om Tillåt filtrering av filtillägg är inställt på True nekas WebDAV-begäranden om filer med filnamnstillägg som är blockerade med begärandefiltrering. Du kan exempelvis eventuellt inte redigera en fil som har ett *.config-filnamnstillägg om du ställer in Tillåt filtrering av filtilläggTrue och .config står i listan över filnamnstillägg som nekas.

Tillåt filtrering av dolda segment

Anger om begärandefiltreringsinställningar för dolda segment gäller för WebDAV-begäranden.

Viktigt!

Om Tillåt filtrering av dolda segment är inställt på True nekas WebDAV-begäranden om filsegment som är blockerade med begärandefiltreringsinställningar. Du kan exempelvis eventuellt inte redigera filer i App_Code- eller Bin-mappar på en webbplats om du ställer in Tillåt filtrering av dolda segmentTrue.

Tillåt verbfiltrering

Anger om begärandefiltreringsinställningar för HTTP-verb gäller för WebDAV-begäranden.

Viktigt!

Om Tillåt verbfiltrering är inställt på True nekas WebDAV-begäranden med HTTP-verb som är blockerade med begärandefiltrering. Du kan exempelvis eventuellt inte redigera en fil om du ställer in Tillåt verbfiltreringTrue. Du kan konfigurera begärandefiltrering att blockera åtkomst till WebDAV-verb, t.ex. PROPFIND eller PUT.

Tillåt att dolda filer listas

Anger om innehåll som markerats som dolt på servern returneras i fillistor.

Tillåt flera egenskapsavsnitt

Anger om WebDAV-egenskaper kan anges i flera XML <prop></prop>-avsnitt.

OBS

Vissa Internetklienter använder den här syntaxen.

Returnera kompakt XML

Anger om WebDAV-modulen inte ska skicka en vagnretur-/radmatningssekvens efter varje XML-rad i WebDAV-svar.

Returnera IsHidden-egenskap

Anger om WebDAV-modulen ska returnera IsHidden-egenskapen för innehållet.

OBS

Vissa Internetklienter använder den här egenskapen.

Returnera IsCollection-egenskap

Anger om WebDAV-modulen ska returnera IsCollection-egenskapen för innehållet.

OBS

Vissa Internetklienter använder den här egenskapen.

Returnera MS-Author-Via-rubriken

Anger om WebDAV-modulen ska returnera rubriken MS-Author-Via HTTP.

OBS

Vissa Microsoft WebDAV-klienter använder den här rubriken.

Begär SSL-åtkomst

Anger att alla WebDAV-begäranden måste använda SSL.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Auktoriseringsregler för WebDAV

Öppnar funktionssidan Auktoriseringsregler för WebDAV så att du kan ändra listan över auktoriseringsregler för WebDAV.


Innehåll