Du använder sidan Villkor för återvinning i guiden Redigera återanvändningsinställningar för programpool för att konfigurera IIS för att periodvis starta om arbetsprocesser i en programpool. Det här kan hjälpa dig att återställa värdefulla systemresurser och bättre hantera felaktiga arbetsprocesser.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Regelbundna tidsintervall (i minuter)

Det här alternativet väljer du om du vill ange ett tidsintervall i minuter med vilket du vill att IIS ska återvinna arbetsprocessen. Alternativet är praktiskt om ett program orsakar problem när det körs en längre tid. Du bör, enligt din kännedom om programmet, ange ett värde som är mindre än den tidslängd programmet brukar köras innan problem uppstår.

Fast antal begäranden

Det här alternativet väljer du om du vill ange det antal begäranden efter vilket du vill att IIS ska återvinna arbetsprocessen. Alternativet är praktiskt om programmet orsakar problem efter ett visst antal begäranden. Du bör, enligt din kännedom om programmet, konfigurera ett värde som är mindre än det antal begäranden programmet brukar bearbeta innan problem uppstår.

Viss tidpunkt

Det här alternativet väljer du om du vill ange en viss tid eller vissa tider då du vill att IIS ska återvinna arbetsprocessen under en 24-timmarsperiod. För att t.ex. återvinna en arbetsprocess kl. 04:30 och 16:30 anger du 4:30 AM, 4:30 PM. Den tid som används är den lokala tiden på webbservern. Detta alternativ är praktiskt om ett program orsakar problem när det körs en längre tid och du vill återvinna programpoolen vid en viss tidpunkt, t.ex. sent på natten eller tidigt på morgonen, för att undvika att användarna störs. Du bör, enligt din kännedom om programmet, använda tillräckligt frekventa intervall för att undvika programfel.

Användning av virtuellt minne (i kB)

Markera det här alternativet om du vill ange det maximala antal kilobyte av systemets delade, virtuella minne som får användas av en arbetsprocess innan processen återvinns. Du kan välja det här alternativet om du ser att det finns en stadig ökning av det virtuella minne som används på din server. Detta kan indikera att ett program reserverar minne flera gånger vilket leder till att minnes-heapen blir fragmenterad. Om du anger ett för högt värde kan datorns prestanda minska avsevärt. Du bör i början ange en tröskel för virtuellt minne på mindre än 70 procent av det tillgängliga virutella minnet och sedan justera inställningen vid behov.

Användning av privat minne (i kB)

Markera det här alternativet om du vill ange det maximala antal kilobyte av systemets privata allokerade fysiska minne som får användas av en arbetsprocess innan den återvinns. Alternativet är praktiskt om ett program orsakar problem när det körs en längre tid. Om du anger ett för högt värde kan datorns prestanda minska avsevärt. I början bör du sätta det här värdet till mindre än 60 procent av det tillgänglig fysiska minnet på servern och sedan justera inställningen vid behov.

Se även


Innehåll