Du använder egenskapssidan ASP för att hantera en lista över ASP-konfigurationsinställningar (Classic).

Använd listan Visa för att välja ett av följande alternativ för hur inställningarna visas: Egna namn, Konfigurationsnamn eller Båda namnen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Teckentabell [codePage]

Här anges standardteckentabellen för ett ASP-program.

Aktivera buffring [bufferingOn]

Här anges om utdata från ett ASP-program ska buffras. Standardvärdet är True.

Aktivera segmentvis kodning [enableChunkedEncoding]

Anger om segmentvis överföringskodning enligt HTTP 1.1 är aktiverad för World Wide Web Publishing Service (WWW-tjänsten). Standardvärdet är True.

Aktivera HTML-ersättning [enableAspHtmlFallback]

Anger hur ASP ska hantera situationen när kön med begäranden är full. När inställningen är True söker ASP efter HTML-filer hos vilka _asp lagts till och returnerar dessa om de hittas. Om namnet på den begärda .asp-filen är t.ex. Hello.asp blir namnet på den returnerade .htm-filen Hello_asp.htm. Om filen inte finns returneras ett HTTP-fel av typen 500.13 (servern upptagen) till klienten. Detta fel returneras också om värdet sätts till False. Standardvärdet för attributet är True.

Aktivera överordnade sökvägar [enableParentPaths]

Anger om en ASP-sida tillåter sökvägar som är relativa till den aktuella katalogen (i formatet "...\" ) eller överordnade den aktuella katalogen. Standardvärdet är False.

Testintervall för klientanslutning [queueConnectionTestTime]

Här anges den tidsperiod en begäran ska ställas i kö. Om en begäran köas längre än den tid som anges kontrollerar ASP om klienten ännu är ansluten innan begäran behandlas. Om klienten inte är ansluten behandlas inte begäran utan tas bort från kön. Standardvärdet är 00:00:03 sekunder.

Maxgräns för objektsinnehåll i begäran [maxRequestEntityAllowed]

Anger maximalt antal byte som tillåts i objektsinnehållet i en ASP-begäran. Standardvärdet är 200000 byte.

Kölängd [requestQueueMax]

Anger maximala antalet samtidiga ASP-begäranden som kan vara placerade i kö. Standardvärdet är 3000.

Timeout för begäran i kö [queueTimeout]

Anger hur länge en ASP-skriptbegäran kan vara placerad i kö. Standardvärdet är 00:00:00 (oändligt).

Gräns för svarsbuffert [bufferingLimit]

Anger maximal storlek på ASP-bufferten. Om svarsbufferten är aktiverad styr denna egenskap hur många byte som en ASP-sida kan skriva till bufferten innan bufferten töms. Standardvärdet är 4194304 byte.

Timeout för skript [scriptTimeout]

Anger hur länge ASP-sidor som standard ska låta ett skript köras innan försök görs att avbryta det och en händelse rapporteras i händelseloggen i Windows. Standardvärdet är 00:01:30 minuter.

Gräns för trådar per processor [processorThreadMax]

Anger maximalt antal arbetartrådar per processor som IIS kan skapa för att köra ASP-begäranden. Standardvärdet är 25.

Språkvariant-ID [lcid]

Här anges LCID (locale identifier) som används som standard av ett program. LCID definierar format för datum, klockslag och valutor. Standardvärdet är 1033, vilket representerar amerikansk engelska (en-us).

Starta om vid ändrad konfiguration [enableApplicationRestart]

Avgör om ett ASP-progam kan startas om automatiskt när en ändring av viktiga konfigurationsegenskaper gjorts för programmet. Standardvärdet är True.

Beräkna radnummer [calcLineNumber]

Anger om ASP ska beräkna och lagra numret på varje körd kodrad så att det kan anges i felrapporter. Standardvärdet är True.

Fånga undantag från COM-komponent [exceptionCatchEnable]

Anger om ASP-sidor ska fånga undantag från komponenter. Om inställningen är False fångar ASP-sidan inte undantag som kastas av komponenten. Detta kan medföra att undantaget hanteras av ett annat lager i processen, t.ex. VB Script eller IIS-arbetsprocessen (vilket vanligen avslutar arbetsprocessen). Standardvärdet är True.

Aktivera felsökning på klient [appAllowClientDebug]

Anger om felsökning av ASP på klientsidan är aktiverad. Standardvärdet är False.

Aktivera felloggning av begäranden [logErrorRequests]

Kontrollerar om webbservern skriver ASP-fel till programdelen av Windows händelselogg. ASP-fel skrivs som standard till klientens webbläsare och i IIS-loggfiler. Standardvärdet är True.

Aktivera felsökning på server [appAllowClientDebug]

Anger om felsökning av ASP på serversidan är aktiverad. Standardvärdet är False.

Logga fel i NT-loggen [errorsToNTLog]

Anger vilka ASP-fel som ska loggas i Windows händelselogg. ASP-fel skrivs som standard till klientens webbläsare och i IIS-loggfiler. Standardvärdet är False.

Run On End körs anonymt [runOnEndAnonymously]

Här anges om de globala ASP-funktionerna SessionOnEndoch ApplicationOnEnd ska köras som anonym användare. Om inställningen är False körs inte funktionerna. Standardvärdet är True.

Felmeddelande för skript [scriptErrorMessage]

Anger vilket felmeddelande som ska skickas till webbläsaren om specifika felsökningsfel inte skickas till klienten. Standardmeddelandet som sänds är "Ett fel inträffade på servern när den behandlade URL-adressen. Kontakta systemadministratören."

Skicka fel till webbläsare [scriptErrorSentToBrowser]

Anger om webbservern ska skicka felsökningsinformation (filnamn, fel, radnummer, beskrivning) till klientens webbläsare förutom att logga den i IIS-händelseloggen. Standardvärdet är True.

Skriptspråk [scriptLanguage]

Anger standardspråk för skript för alla ASP-program som körs på webbservern. Standardvärdet är VBScript.

Katalogsökväg för cache [diskTemplateCacheDirectory]

Innehåller namnet på den katalog som används i ASP för att lagra kompilerade ASP-mallar på en disk när minnescache är full. Standardvärdet är systemroot\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Aktivera cachelagring av typbibliotek [enableTypelibCache]

Anger om typbibliotek cachelagras på servern. Standardvärdet är True.

Maximalt antal filer cachelagrade på disk [maxDiskTemplateCacheFiles]

Anger maximalt antal kompilerade ASP-mallar som kan lagras. Standardvärdet är 2000.

Maximalt antal filer som cachelagras i minnet [maxDiskTemplateCacheFiles]

Anger antalet förkompilerade skriptfiler som ska cachelagras. Om värdet är 0 lagras inga skriptfiler. Om värdet är 4291967295 cachelagras alla begärda skriptfiler. Egenskapen används för att justera prestanda i förhållande till tillgängligt minne och mängden skriptfilstrafik. Standardvärdet är 500.

Maximalt antal cachelagrade skriptmotorer [scriptEngineCacheMax]

Anger maximalt antal skriptmotorer som ASP-sidor kan cachelagra i minnet. Standardvärdet är 250.

Aktivera sida-vid-sida-komponent [appServiceFlags]

Aktiverar COM+-sida-vid-sidasammansättningar, så att ASP-program kan ange vilken version av en system-DLL eller COM-komponent som ska användas. Standardvärdet är False.

Aktivera spårare [appServiceFlags]

Aktiverar COM+-spårning, så att administratörer och utvecklare kan felsöka ASP-program. Standardvärdet är False.

Kör i MTA [executeInMta]

Här anges om ASP kan köra skript i en flertrådsavdelning. Standardvärdet är False.

Kontrollera trådmodell för komponent [trackThreadingModel]

Anger om IIS kontrollerar trådmodellen för de komponenter som ditt program skapar. Standardvärdet är False.

Partitions-ID [partitionID]

Sätt denna egenskap till GUID för COM+-partitionen. När den här egenskapen definierats ska elementet Använd partition sättas till True.

Sida vid sida-komponent [sxsName]

För denna egenskap ska du ange namnet på COM+-programmet När den här egenskapen har definierats ska elementet Aktivera sida-vid-sida-komponent sättas till True.

Använd partition [appServiceFlags]

Detta isolerar program i deras egna COM+-partitioner. När inställningen för denna egenskap är True måste du definiera ett värde för Partitions-ID-element. Standardvärdet är False.

Aktivera sessionstillstånd [allowSessionState]

Aktiverar beständiga sessionstillstånd för ASP-programmet. Standardvärdet är True.

Maximalt antal sessioner [max]

Här anges maximalt antal samtidiga sessioner som tillåts i IIS. Standardvärdet är 2147483647.

Nytt ID vid säker anslutning [keepSessionIdSecure]

En ny cookie genereras vid övergången från en osäker till en säker anslutning. Standardvärdet är True.

Time-out [timeout]

Anger hur länge ett sessionsobjekt upprätthålls efter den senaste begäran som rör objektet. Standardvärdet är 00:20:00.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll