Strona właściwości ASP umożliwia zarządzanie listą ustawień konfiguracji ASP (klasycznej).

Lista Wyświetl umożliwia wybór jednej z następujących opcji, która określa sposób wyświetlania ustawień: Przyjazne nazwy, Nazwy konfiguracji lub Obie nazwy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Strona kodowa [codePage]

Określa domyślną stronę kodową aplikacji ASP.

Włącz buforowanie [bufferingOn]

Określa, czy dane wyjściowe aplikacji ASP będą buforowane. Wartość domyślna to True.

Włącz kodowanie fragmentaryczne [enableChunkedEncoding]

Określa, czy fragmentaryczne kodowanie transferu HTTP 1.1 jest włączone dla usługi publikowania w sieci World Wide Web (usługi WWW). Wartość domyślna to True.

Włącz wycofywanie HTML [enableAspHtmlFallback]

Określa zachowanie strony ASP w przypadku zapełnienia kolejki żądań. Gdy jest ustawiona wartość True, strona ASP spróbuje odszukać plik HTML, do którego nazwy jest dodany element _asp, i zwróci ten plik, jeśli zostanie on odnaleziony. Na przykład, jeśli żądany plik asp ma nazwę Halo.asp, zwrócony plik htm będzie mieć nazwę Halo_asp.htm. Jeśli plik nie istnieje, do klienta zostanie zwrócony błąd HTTP 500.13 (Serwer jest zbyt zajęty). Ten błąd zostanie również zwrócony w przypadku ustawienia wartości False. Wartość domyślna tego atrybutu to True.

Włącz ścieżki nadrzędne [enableParentPaths]

Określa, czy strona ASP zezwala na ścieżki względne wobec katalogu bieżącego (określone przy użyciu notacji „...\”) lub znajdujące się powyżej katalogu bieżącego. Wartość domyślna to False.

Interwał testu połączenia klienta [queueConnectionTestTime]

Określa wymagany czas kolejkowania żądania. Jeśli żądanie jest kolejkowane przez czas dłuższy niż określony, strona ASP przed uruchomieniem żądania sprawdza, czy klient wciąż jest połączony. Jeśli klient nie jest już połączony, żądanie nie będzie przetwarzane i zostanie usunięte z kolejki. Wartość domyślna to 00:00:03 sekundy.

Maksymalny limit treści jednostki żądania [maxRequestEntityAllowed]

Określa maksymalną liczbę bajtów dozwoloną w treści jednostki żądania ASP. Wartość domyślna to 200000 bajtów.

Długość kolejki [requestQueueMax]

Określa maksymalną liczbę jednoczesnych żądań ASP dozwolonych w kolejce. Wartość domyślna to 3000.

Limit czasu kolejki żądań [queueTimeout]

Określa dozwolony czas oczekiwania żądania skryptu ASP w kolejce. Wartość domyślna to 00:00:00 (nieskończoność).

Limit buforowania odpowiedzi [bufferingLimit]

Ustawia maksymalny rozmiar buforu ASP. Jeśli włączono buforowanie odpowiedzi, ta właściwość steruje maksymalną liczbą bajtów, które strona ASP może zapisać w buforze odpowiedzi, zanim nastąpi jego opróżnienie. Wartość domyślna to 4194304 bajty.

Limit czasu skryptu [scriptTimeout]

Określa domyślny czas, przez który strony ASP pozwalają na działanie skryptu, zanim spróbują go zatrzymać i zapisać odpowiednie zdarzenie w dzienniku zdarzeń systemu Windows. Wartość domyślna to 00:01:30 minut.

Limit liczby wątków na procesor [processorThreadMax]

Określa maksymalną liczbę wątków roboczych na procesor, które usługi IIS mogą tworzyć w celu uruchamiania żądań ASP. Wartość domyślna to 25.

Identyfikator ustawień regionalnych [lcid]

Ustawia domyślny identyfikator ustawień regionalnych (LCID) aplikacji. Identyfikatory LCID definiują sposób formatowania dat, godzin i walut. Wartość domyślna wynosi 1033 i odpowiada amerykańskiej wersji języka angielskiego (en-us).

Uruchom ponownie po zmianie konfiguracji [enableApplicationRestart]

Określa, czy aplikacja ASP może być automatycznie uruchamiana ponownie w przypadku wprowadzenia zmiany w krytycznych właściwościach jej konfiguracji. Wartość domyślna to True.

Obliczaj numery wierszy [calcLineNumber]

Określa, czy strona ASP ma obliczać i przechowywać numer każdego wykonanego wiersza kodu w celu podania tego numeru w raporcie o błędach. Wartość domyślna to True.

Przechwyć wyjątki składników COM [exceptionCatchEnable]

Określa, czy strony ASP wyłapują wyjątki zgłaszane przez składniki. Ustawienie wartości False powoduje, że strona ASP nie przechwytuje wyjątków zgłaszanych przez składnik. Może to spowodować obsługę wyjątku przez inną warstwę procesu, taką jak język VB Script lub proces roboczy usług IIS (co zwykle powoduje zakończenie procesu roboczego). Wartość domyślna to True.

Włącz debugowanie po stronie klienta [appAllowClientDebug]

Określa, czy jest włączone debugowanie po stronie klienta ASP. Wartość domyślna to False.

Włącz rejestrowanie błędnych żądań [logErrorRequests]

Określa, czy serwer sieci Web zapisuje błędy stron ASP w sekcji aplikacji dziennika zdarzeń systemu Windows. Błędy stron ASP są domyślnie zapisywane w przeglądarce klienta i w plikach dziennika usług IIS. Wartość domyślna to True.

Włącz debugowanie po stronie serwera [appAllowDebugging]

Określa, czy debugowanie ASP jest włączone na serwerze. Wartość domyślna to False.

Rejestruj błędy w dzienniku NT [errorsToNTLog]

Określa, które błędy stron ASP są zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows. Błędy stron ASP są domyślnie zapisywane w przeglądarce klienta i w plikach dziennika usług IIS. Wartość domyślna to False.

Uruchom funkcje kończące anonimowo [runOnEndAnonymously]

Określa, czy globalne funkcje ASP SessionOnEnd i ApplicationOnEnd powinny być uruchamiane jako użytkownik anonimowy. Ustawienie wartości False powoduje, że funkcje nie są uruchamiane. Wartość domyślna to True.

Komunikat o błędzie skryptu [scriptErrorMessage]

Określa komunikat o błędzie wysyłany do przeglądarki, jeśli określone błędy debugowania nie są wysyłane do klienta. Domyślnie wysyłany jest komunikat „Wystąpił błąd na serwerze podczas przetwarzania adresu URL. Skontaktuj się z administratorem systemu”.

Wyślij błędy do przeglądarki [scriptErrorSentToBrowser]

Określa, czy serwer sieci Web zapisuje szczegóły debugowania (nazwa pliku, błąd, numer wiersza, opis) w przeglądarce klienta, a nie tylko w dzienniku żądań usług IIS. Wartość domyślna to True.

Język skryptów [scriptLanguage]

Określa domyślny język skryptów dla wszystkich aplikacji ASP uruchamianych na serwerze sieci Web. Wartość domyślna to VBScript.

Ścieżka katalogu pamięci podręcznej [diskTemplateCacheDirectory]

Zawiera nazwę katalogu, którego strona ASP używa do przechowywania na dysku skompilowanych szablonów ASP po przepełnieniu pamięci podręcznej w pamięci operacyjnej. Wartość domyślna to główny_katalog_systemowy\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Włącz buforowanie bibliotek typów [enableTypelibCache]

Określa, czy biblioteki typów są buforowane na serwerze. Wartość domyślna to True..

Maksymalna liczba plików buforowanych na dysku [maxDiskTemplateCacheFiles]

Określa maksymalną liczbę skompilowanych szablonów ASP, które mogą być przechowywane. Wartość domyślna to 2000.

Maksymalna liczba plików buforowanych w pamięci [scriptFileCacheSize]

Określa liczbę wstępnie skompilowanych plików skryptów do buforowania. W przypadku ustawienia wartości 0 nie są buforowane żadne pliki skryptów. W przypadku ustawienia wartości 4294967295 wszystkie żądane pliki skryptów są buforowane. Ta właściwość umożliwia dostrojenie wydajności w zależności od ilości dostępnej pamięci i liczby przetwarzanych plików skryptów. Wartość domyślna to 500.

Maksymalna liczba buforowanych aparatów skryptów [scriptEngineCacheMax]

Określa maksymalną liczbę aparatów skryptów, które strony ASP będą buforować w pamięci. Wartość domyślna to 250.

Włącz składnik wspólny [appServiceFlags]

Włącza zestawy wspólne COM+, co umożliwia aplikacjom ASP określenie, która wersja systemowej biblioteki DLL lub składnika COM ma być używana. Wartość domyślna to False.

Włącz śledzenie [appServiceFlags]

Włącza śledzenie COM+, które umożliwia administratorom lub deweloperom debugowanie aplikacji ASP. Wartość domyślna to False.

Wykonaj w MTA [executeInMta]

Określa, czy strona ASP może uruchamiać skrypty w przedziale wielowątkowym. Wartość domyślna to False.

Honoruj model wątkowy składników [trackThreadingModel]

Określa, czy usługi IIS sprawdzają model wątkowy wszystkich składników tworzonych przez aplikację. Wartość domyślna to False.

Identyfikator partycji [partitionID]

Ustaw dla tej właściwości identyfikator GUID partycji COM+. Jeśli ta właściwość jest określona, w elemencie Użyj partycji ustaw wartość True.

Składnik wspólny [sxsName]

Ustaw dla tej właściwości nazwę aplikacji COM+. Jeśli ta właściwość jest określona, w elemencie Włącz składnik wspólny ustaw wartość True.

Użyj partycji [appServiceFlags]

Izoluje aplikacje w ich własnych partycjach COM+. Gdy ta właściwość ma ustawioną wartość True, należy określić wartość elementu Identyfikator partycji. Wartość domyślna to False.

Włącz stan sesji [allowSessionState]

Włącza trwałość stanu sesji dla aplikacji ASP. Wartość domyślna to True.

Maksymalna liczba sesji [max]

Określa maksymalną liczbę jednoczesnych sesji dozwoloną przez usługi IIS. Wartość domyślna to 2147483647.

Nowy identyfikator dla bezpiecznego połączenia [keepSessionIdSecure]

Powoduje generowanie nowego pliku cookie w momencie przejścia z połączenia niezabezpieczonego na bezpieczne. Wartość domyślna to True.

Limit czasu [timeout]

Określa czas zachowywania obiektu sesji po zgłoszeniu ostatniego żądania skojarzonego z tym obiektem. Wartość domyślna to 00:20:00.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści