Strona funkcji Role platformy .NET umożliwia zarządzanie listą grup użytkowników. Grupy użytkowników umożliwiają podzielenie zbioru użytkowników na kategorie oraz wykonywanie na określonym zbiorze operacji związanych z zabezpieczeniami, takich jak autoryzacja.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę roli.

Użytkownicy

Wyświetla liczbę użytkowników przypisanych do roli.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie roli platformy .NET, w którym można dodawać nazwy ról do danego dostawcy.

Wyświetl użytkowników

Otwiera stronę funkcji Użytkownicy platformy .NET przefiltrowaną według wybranej roli.

Zmień nazwę

Umożliwia edycję wybranej roli.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Wyłącz

Wyłącza stronę funkcji Role platformy .NET.

Ustaw domyślnego dostawcę

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień ról platformy .NET, umożliwiając ustawienie domyślnego dostawcy.

Dostawcy

Otwiera stronę funkcji Dostawcy.

Zobacz też


Spis treści