Funkcja Rozszerzenia nazw plików usługi FTP umożliwia określenie listy rozszerzeń nazw plików, dla których usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać. Poprzez konfigurowanie konkretnych rozszerzeń nazw plików administratorzy serwerów sieci Web mogą dostosowywać listę rozszerzeń nazw plików, na które usługa FTP ma zezwalać lub nie. Listy tej można użyć w celu podwyższenia poziomu zabezpieczeń serwera. Na przykład odmowa dostępu do plików *.EXE i *.COM uniemożliwia klientom internetowym przekazywanie na serwer sieci Web plików wykonywalnych.

Uwaga

Okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP pozwala określić, czy rozszerzenia nazw plików nieobecne na liście są dozwolone. Aby dokładniej zdefiniować ograniczenia dostępu do plików na serwerze, można włączyć ustawienie, zgodnie z którym rozszerzenia nieobecne na liście będą niedozwolone, a następnie użyć funkcji Rozszerzenia nazw plików usługi FTP w celu ręcznego zestawienia listy rozszerzeń nazw plików, które powinny być dozwolone na serwerze.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenie pliku

Wyświetla rozszerzenie nazwy pliku, dla którego usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Dozwolone

Wyświetla stan rozszerzenia nazwy pliku — Prawda, jeśli rozszerzenie nazwy pliku jest dozwolone, lub Fałsz, jeśli rozszerzenie nazwy pliku jest niedozwolone.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zezwalaj na rozszerzenie nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Zezwalaj na rozszerzenie nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy dozwolonych rozszerzeń.

Odmów rozszerzenia nazwy pliku

Otwiera okno dialogowe Odmów rozszerzenia nazwy pliku umożliwiające dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy niedozwolonych rozszerzeń.

Usuń

Usuwa z listy rozszerzenie nazwy pliku, segment ukryty, sekwencję URL lub polecenie.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i limitów żądań FTP.

Zobacz też


Spis treści