Strona funkcji Dokument domyślny umożliwia skonfigurowanie listy dokumentów domyślnych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny lub aplikacji, nie określając nazwy dokumentu (na przykład żądając adresu http://www.contoso.com/ zamiast pliku http://www.contoso.com/Default.htm), można skonfigurować usługi IIS tak, aby dostarczany był dokument domyślny, taki jak Default.htm. Usługi IIS zwrócą pierwszy dokument domyślny z listy, który będzie pasować do nazwy pliku w katalogu.

Uwaga

Aby poprawić wydajność, należy się upewnić, że pierwszy dokument domyślny z listy istnieje na dysku i że odpowiada pierwszej nazwie pliku na liście.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę pliku dodaną jako dokument domyślny.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie dokumentu domyślnego, w którym można dodać nazwę pliku do listy dokumentów domyślnych.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyłącz

Wyłącza funkcję Dokumenty domyślne. Gdy dokumenty domyślne są wyłączone i użytkownik uzyska dostęp do witryny lub aplikacji, nie określając nazwy dokumentu, w przeglądarce na komputerze klienckim zostanie wyświetlony błąd 403 – Dostęp zabroniony, ponieważ serwer sieci Web nie będzie mógł ustalić, który plik należy dostarczyć, a wyświetlenie zawartości katalogu na komputerze klienckim będzie niemożliwe.

Uwaga

Jeśli funkcja Dokumenty domyślne jest włączona, ale funkcja Przeglądanie katalogów jest wyłączona, w przeglądarkach na komputerach klienckich wyświetlana jest lista katalogów, a nie błąd 403 – Dostęp zabroniony.

Włącz

Włącza funkcję Dokumenty domyślne.

Przywróć odziedziczone

Przywraca funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Powoduje to usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Zobacz też


Spis treści