W oknie dialogowym Edytowanie ustawień stron błędów można skonfigurować tryb i domyślne właściwości stron błędów. Ustawienia te będą obowiązywały dla wszystkich stron błędów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz .Strony błędów środowiska .NET.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Tryb

Wybierz tryb wyświetlania stron błędów: Wł., Wył. lub Tylko zdalne.

Bezwzględny adres URL

Domyślny adres URL, pod który będzie przekierowywana przeglądarka w razie wystąpienia błędu. Jeśli ten atrybut nie zostanie skonfigurowany, będzie wyświetlany standardowy komunikat o błędzie.

Adres URL może być bezwzględny lub względny. Przykład bezwzględnego adresu URL to www.contoso.com/ErrorPage.htm. Adres względny, np. /ErrorPage.htm, odwołuje się do pliku Web.config, w którym podano adres URL dla tego atrybutu, a nie do strony sieci Web zawierającej komunikat o błędzie. Adres URL rozpoczynający znakiem tyldy (~), np. ~/ErrorPage.htm, wskazuje, że jest on względny wobec głównej ścieżki aplikacji.


Spis treści