Strona funkcji Obsługa zapory FTP umożliwia modyfikację ustawień połączeń pasywnych, gdy klienci FTP łączą się z serwerem FTP znajdującym się za serwerem zapory.

Uwaga

Skonfigurowanie tych opcji ma wpływ jedynie na zachowanie serwera FTP. Oprócz tego należy skonfigurować zaporę do akceptowania połączeń FTP i odpowiedniego kierowania ich do serwera FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Zakres portów kanału danych

Określa zakres portów dla połączeń pasywnych używanych w przypadku połączeń kanału danych. Prawidłowy zakres portów to 1025–65535. (Porty od 1 do 1024 są zarezerwowane do użytku usług systemowych).

Uwaga

Można wprowadzić specjalny zakres portów, 0-0, w celu skonfigurowania serwera FTP do używania efemerycznego zakresu portów systemu Windows TCP/IP, który często jest ustawiony domyślnie jako 1025–5000.

Zewnętrzny adres IP zapory

Określa adres IPv4 dla zewnętrznego adresu IP serwera zapory.

Uwaga

To ustawienie jest wymagane, jeśli serwer FTP znajduje się za serwerem zapory i jest używany protokół SSL lub jeśli zapora nie modyfikuje adresów IP w pakietach FTP wymienianych między klientem a serwerem.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Powoduje zastosowanie zmian do strony funkcji Obsługa zapory FTP.

Anuluj

Powoduje anulowanie zmian wprowadzonych na stronie funkcji Obsługa zapory FTP.


Spis treści