Strona Reguły autorstwa WebDAV umożliwia zarządzanie listą reguł autorstwa, które kontrolują dostęp do zawartości. Reguły są wyświetlane na liście i można zmieniać ich kolejność, aby udzielać dostępu niektórym użytkownikom i jednocześnie odmawiać go innym. Ponadto na stronie Reguły autorstwa WebDAV są wyświetlane informacje o regułach, takie jak Ścieżka, Użytkownicy, Role czy Dostęp.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Ścieżka

Wyświetla nazwę pliku lub rozszerzenie nazwy pliku, dla którego program obsługi przetworzy odpowiedź. Wartość może być konkretną nazwą pliku, na przykład WebResource.axd, lub symbolem wieloznacznym (*) z konkretnym rozszerzeniem, na przykład *.exe.

Użytkownicy

Wyświetla nazwy użytkowników, których dotyczy reguła.

Role

Wyświetla grupy systemu Microsoft Windows, których dotyczy reguła, na przykład grupę Administratorzy.

Dostęp

Wyświetla uprawnienia dostępu, których dotyczy reguła, na przykład Odczyt lub Zapis.

Typ wpisu

Określa, czy element jest lokalny, czy odziedziczony.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Włącz WebDAV

Włącza funkcję WebDAV.

Wyłącz WebDAV

Wyłącza funkcję WebDAV.

Dodaj regułę autorstwa

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autorstwa, w którym można utworzyć regułę autorstwa.

Edytuj

Umożliwia modyfikację wybranej reguły.

Usuń

Usuwa wybraną regułę.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście.

Ustawienia WebDAV

Otwiera stronę Ustawienia WebDAV umożliwiającą zmianę ustawień funkcji WebDAV.

Zobacz też


Spis treści