Uwierzytelnianie przy użyciu personifikacji platformy ASP.NET jest przydatne, gdy aplikacja ASP.NET ma być uruchamiana w kontekście zabezpieczeń innym niż domyślny.

Jeśli dla aplikacji ASP.NET włączona jest personifikacja, aplikacja ta może być uruchamiana w jednym z dwóch różnych kontekstów: jako użytkownik uwierzytelniony przez usługi IIS lub samodzielne konto, które można skonfigurować. Jeśli na przykład korzystasz z uwierzytelniania anonimowego i wybierzesz uruchamianie aplikacji ASP.NET jako użytkownik uwierzytelniony, aplikacja będzie uruchamiana przy użyciu konta skonfigurowanego dla użytkowników anonimowych (zazwyczaj jest to konto IUSR). Analogicznie, jeśli wybierzesz uruchamianie aplikacji przy użyciu samodzielnego konta, będzie ona uruchamiana w tym kontekście zabezpieczeń, który został skonfigurowany dla tego konta.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Personifikacja platformy ASP.NET

Wybierz, aby zarządzać uwierzytelnianiem przy użyciu personifikacji platformy ASP.NET.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie przy użyciu personifikacji platformy ASP.NET.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie przy użyciu personifikacji platformy ASP.NET.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień personifikacji platformy ASP.NET, umożliwiające określenie tożsamości, w ramach której ma być uruchamiana aplikacja ASP.NET. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku wybrania pozycji Personifikacja platformy ASP.NET z listy dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści