Strona funkcji Użytkownicy Menedżera usług IIS umożliwia zarządzanie kontami użytkowników, którym można zezwolić na łączenie się z witrynami lub aplikacjami na serwerze sieci Web. Poświadczenia programu Menedżer usług IIS dotyczą tylko usług IIS i nie są rozpoznawane przez system Windows ani inne aplikacje na serwerze.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Wyświetla nazwę użytkownika umożliwiającą łączenie się z witrynami lub aplikacjami w przystawce Menedżer usług IIS.

Stan

Wskazuje, czy konto użytkownika jest włączone, czy wyłączone. Tylko włączeni użytkownicy mogą przy użyciu programu Menedżer usług IIS łączyć się z witrynami i aplikacjami, do których mają uprawnienia.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj użytkownika

Otwiera okno dialogowe Dodawanie użytkownika, w którym można dodać konto użytkownika programu Menedżer usług IIS.

Zmień hasło

Otwiera okno dialogowe Zmienianie hasła, w którym można zmienić hasło użytkownika programu Menedżer usług IIS.

Włącz

Włącza wybranego użytkownika. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania wyłączonego elementu z listy na stronie funkcji.

Wyłącz

Wyłącza wybranego użytkownika. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania włączonego elementu z listy na stronie funkcji.

Usuń

Usuwa wybrany element z listy. Powoduje to również usunięcie wszystkich uprawnień przyznanych wybranemu użytkownikowi w witrynach i aplikacjach.

Zobacz też


Spis treści